Ա­նա­հիտ ԱՐՓԵՆ

 

 

­Սամ­վել ­Կոս­յան – Կր­թութ­յան տա­րի­նե­րին ու­սա­նո­ղա­կան թատ­րո­նում ներ­կա­յա­ցում­ներ եք բե­մադ­րել՝ «­Ծաղ­րա­ծուն», «­Կու­պե», «Ա­րեգ­նա­զան» և­ այլն: Թ­վում է՝ շա­րու­նա­կութ­յու­նը ոչ թե պատմ­վածք­ներն ու սցե­նար­նե­րը, այլ դրա­մա­տուր­գիան պի­տի լի­ներ…  Ի՞նչն է խան­գա­րել:

 

Ա­նա­հիտ ԱՐՓԵՆ – ­Պա­տե­րազմն ու կի­նոն խան­գա­րե­ցին: Ա­ռա­ջի­նի դեպ­քում պա­տաս­խանս կա­րող է առն­վազն տա­րօ­րի­նակ հնչել, քա­նի որ պա­տե­րազ­մը պետք է որ նպաս­տեր թա­տե­րա­կան բե­մադ­րութ­յուն­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու իմ պլան­նե­րին: Ա­վե­լին, ա­վար­տա­կանս ներ­կա­յաց­րի թա­տե­րա­կան բե­մադ­րութ­յամբ՝ ­Լու­սաշ­խի տա­նը, և  ցան­կութ­յուն հայտ­նե­ցի մեկ­նել ԼՂԻՄ: ­Դիպ­լո­մը ստա­նա­լուց հե­տո  պետք է գնա­յի  ­Շա­հում­յա­նի շրջա­նում աշ­խա­տե­լու, սա­կայն իմ ու ինձ շատ մեր­ձա­վոր մարդ­կանց նպա­տակ­նե­րը չհա­մըն­կան: Ն­րանք շատ ա­րագ գտան ինձ Ար­ցախ գնա­լուց ետ պա­հե­լու մի­ջո­ցը, ու ես, մինչև դիպ­լոմն ու գոր­ծուղ­ման թեր­թի­կը կստա­նա­յի, հայտն­վե­ցի «­Հայ­ֆիլմ» կի­նոս­տու­դիա­յի նկա­րա­հա­նող խմբե­րից մե­կում: Գ­րե­թե մեկ տա­րի աշ­խա­տե­ցի ­Դի­լի­ջա­նում: ­Թե դիպ­լո­մը երբ վերց­րի, չեմ էլ հի­շում, իսկ գոր­ծուղ­ման թեր­թի­կը ոչ էլ ստա­ցա: Իսկ հե­տո ­Շա­հում­յան մեկ­նելն ար­դեն անհ­նար էր դար­ձել, ես էլ խրվել էի կի­նո­յի մեջ: «­Հայ­ֆիլմ» գա­լուս ա­ռա­ջին իսկ օ­րե­րին Ալ­բերտ ­Յա­վուր­յա­նը զգու­շաց­րեց, որ ճա­հիճ է, ես էլ պա­տաս­խա­նե­ցի, որ ար­դեն ե­կել եմ: ­Կի­նո­յից հե­ռու չէի. ման­կութ­յանս տա­րի­նե­րին կի­նո­թատ­րո­նից դուրս չէի գա­լիս, ե­րի­տա­սար­դութ­յանս տա­րի­նե­րին՝  թատ­րո­նից:  Չ­գի­տեմ, թե ին­չը ին­չին խան­գա­րեց: ­Ռե­ժի­սոր դառ­նալ ե­րա­զե­լիս տար­ված էի թատ­րո­նով, և­ երբ ­Սու­րեն ­Հաս­միկ­յա­նը կի­նո-ֆո­տո բա­ժին ըն­դուն­վել ա­ռա­ջար­կեց, լսել ան­գամ չու­զե­ցի: ­Բայց, ա­րի ու տես, Ֆ­րուն­զե ­Դով­լաթ­յա­նի ար­վես­տա­նո­ցում ու­սա­նե­լը վեր­ջը ինձ տա­րավ կի­նո:

 

Ս.Կ. – Այժմ ոչ միայն սցե­նար­նե­րի, այլև ֆիլ­մե­րի հե­ղի­նակ ու ռե­ժի­սոր եք: ­Հե­տաքր­քիր է ար­դի հայ կի­նո­յի ­Ձեր գնա­հա­տա­կա­նը՝ նա­հա՞նջ, թե՞ ար­ժե­քա­յին ձեռք­բե­րում­ներ:

 

Ա.Ա. – Ինչ­պի­սին որ ­Հա­յաս­տա­նում տի­րող քա­ղա­քա­կան հա­մա­կարգն ու սո­ցիալ-տնտե­սա­կան կյանքն են ե­ղել, այն­պի­սին էլ հա­յաս­տան­յան մշա­կույթն էր և­ է: ­Կի­նոն բա­ցա­ռութ­յուն չէ: ­Հա­յաս­տան­յան կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիան տնայ­նա­գոր­ծութ­յուն է ա­ռանց ռազ­մա­վա­րութ­յան ու ար­ժե­հա­մա­կար­գի: Սկզ­բում ար­տադ­րութ­յան մեջ ռե­ժի­սո­րի կուլտն էր իշ­խում, իսկ պրոդ­յու­սե­րա­կան կի­նոար­տադ­րութ­յունն իս­պառ բա­ցա­կա­յում էր, ուս­տի, չնա­յած ար­տադ­րութ­յան ա­ճին, զար­գա­ցում չկար: Պ­րոդ­յու­սե­րութ­յու­նը նոր-նոր է ոտ­քի կանգ­նում, բայց հի­մա էլ ռե­ժի­սո­րա­կան մտա­ծո­ղութ­յան պա­կաս կա: Այ­սօր, մե­ծա­մա­սամբ, ռե­ժի­սորն ու պրոդ­յու­սե­րը նույն անձն են, և ­ռե­ժի­սու­րան ու կեր­պա­րա­յին մտա­ծո­ղութ­յունն ա­վե­լի թույլ են, դրա­մա­տուր­գիան մինչև ֆիլ­մի ա­վարտ չի դի­մա­նում և­ ինչ-որ պա­հի փլվում է: Պ­րո­ֆե­սիո­նա­լիզ­մի բա­ցա­կա­յութ­յունն ակն­հայտ է: ­Շատ ֆիլ­մեր կան, որ դի­տե­լիս ա­կա­մա ա­սում եմ՝ ախր, այս­պես չի՛ կա­րե­լի նկա­րել: ­Պատ­ճա­ռը թերևս այն է, որ մեր օ­րե­րի կի­նոն նյու­թա­կա­նա­ցավ ա­ռանց հո­գու, և­ այ­սօր կի­նո­յում առ­կա է ա­նանձ­նա­կան սի­րո կոր­ծա­նա­րար բա­ցա­կա­յութ­յուն:

ԽՍՀՄ-ում ար­վես­տա­գետն և ­կի­նոար­տադ­րութ­յու­նը դրվում էին ո­րո­շա­կի շրջա­նակ­նե­րի մեջ և ­թույ­լատ­րում ա­զատ ստեղ­ծա­գոր­ծել միայն այդ շրջա­նակ­նե­րում, իսկ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը բո­վան­դա­կութ­յամբ պետք է հա­մա­պա­տաս­խա­ներ ա­ռա­ջադր­ված ձևին: ­Խորհր­դա­յին պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ կի­նոն հա­մար­վում էր «ար­վեստ­նե­րից ա­մե­նա­կար­ևո­րը» և ­ծա­ռա­յում էր տի­րող հա­մա­կար­գին:  ­Հետ­խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րի ա­ռա­ջին մեծ դժվա­րութ­յուն­նե­րը հաղ­թա­հա­րե­լուց հե­տո և հ­նա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի տա­րեց­տա­րի ա­վե­լաց­մա­նը զու­գա­հեռ, թվում է, թե պետք է ա­վե­լի լավ արդ­յունք­ներ ար­ձա­նագր­վեին, սա­կայն ձեր­բա­զատ­վե­լով պար­տադր­վող շրջա­նակ­նե­րից և ­խո­րա­սուզ­վե­լով ա­մե­նա­թո­ղութ­յան մեջ՝ ար­վես­տա­գե­տը և ­կի­նոար­տադ­րութ­յու­նը ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ու տնտես­վար­ման մեկ ծայ­րա­հե­ղութ­յու­նից ըն­կան մյուս ծայ­րա­հե­ղութ­յան մեջ: Սկս­վեց փո­ղի գե­րիշ­խա­նութ­յուն՝ և՛ ար­տադ­րա­կան, և՛ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան հար­ցե­րում: Ի­րենք գրում, ի­րենք նկա­րում էին, ով փող էր ճա­րում, նա էլ նկա­րում էր, ին­չին փող էին տա­լիս, այն էլ նկար­վում էր, որ­տե­ղից փո­ղը ճար­վում էր, այդ «ճա­շակն» էլ բա­վա­րար­վում էր: Արդ­յուն­քում, կի­նո­յի ռազ­մա­վա­րա­կան, քա­րոզ­չա­կան, դի­վա­նա­գի­տա­կան, ազ­գա­յին, արդ­յու­նա­բե­րա­կան և­ ար­վես­տա­յին դերն ու նշա­նա­կութ­յունն ան­տես­վե­ցին կամ երկ­րորդ պլան մղվե­ցին, բո­վան­դա­կութ­յու­նը ստո­րա­դաս­վեց ձևին, ա­ռաջ ե­կավ մա­կե­րե­սայ­նութ­յուն, և­ ար­հես­տա­վար­ժութ­յունն իր տե­ղը զի­ջեց դի­լե­տան­տիզ­մին: ­Հի­մա ար­տադ­րութ­յու­նը զար­գա­ցել է, ֆիլ­մե­րը շա­տա­ցել են, ա­սե­լի՛քն է քչա­ցել: Ընդ­հա­նուր պատ­կե­րը տեղ-տեղ լո­ղա­ցող կղզյակ­նե­րի գոր­ծու­նեութ­յուն է, դեռ կի­նոպ­րոդ­յու­սե­րա­կան գոր­ծը նոր-նոր է ցրցամ տա­լիս, թե որ զար­գա­նա, ուս­տի՝ ո­լոր­տում դեռ կա­նո­նա­կարգ­ման ըն­թաց­քի խա­ռը վի­ճակ է, և ­կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիան օ­րեն­քի դաշտ բե­րե­լու փոր­ձե­րը դեռ քննարկ­ման ու տա­րա­կար­ծութ­յուն­նե­րի, տար­բեր շա­հե­րի ան­հար­թութ­յուն­նե­րում են: ­Հետ­ևա­բար կի­նո­յի ոտ­քի տակ հո­ղը հա­ճախ է ե­րե­րում, և ­կի­նոար­տադ­րութ­յան ու կի­նոար­վես­տի զար­գա­ցում­նե­րի միջև առ­կա է օ­տա­րա­ցա­ծութ­յուն ու նկա­տե­լի անջր­պետ: ­Թեև թևա­կո­խել ենք ար­տադ­րութ­յան զար­գաց­ման մի­տում­նե­րի ու սե­փա­կան ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նութ­յան գոր­ծըն­թաց­նե­րի փուլ, սա­կայն երբ ետ ենք նա­յում, հետ­խորհր­դա­յին լա­վա­գույն ֆիլ­մե­րը ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րի ա­մե­նադժ­վա­րին պայ­ման­նե­րում ստեղծ­ված­ներն են: Ի­հար­կե, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան նա­հան­ջի ար­ձա­նագ­րու­մը բնավ չի նշա­նա­կում, թե շնոր­հա­լի քան­քար չկա՝ չնա­յած տա­րի­ներ շա­րու­նակ հե­ղի­նա­կա­վոր­նե­րի շուր­թե­րից ան­վերջ լսել ենք, թե մեր կի­նոն մա­րում է, հե­տաքր­քիր մտահ­ղա­ցում­ներ, սցե­նար­ներ, ե­րի­տա­սարդ դեբ­յու­տանտ­ներ չկան: Ի­րա­կա­նում այդ­պես ներ­կա­յաց­վել է՝ ի կոծ­կումն այն ան­բա­րեն­պաստ պայ­ման­նե­րի, որ հենց ի­րենք՝ ա­սող­ներն են միշտ  ստեղ­ծել՝ չցան­կա­նա­լով գործ ու­նե­նալ տա­ղան­դա­վոր­նե­րի հետ, շրջան­ցե­լով նրանց սցե­նար­ներն ու ֆիլ­մե­րը և հ­նա­րա­վո­րութ­յուն­ներ տա­լով միայն գոր­ծար­քի մեջ մտնող­նե­րին: ­Դե, իսկ մշա­կույ­թի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը երկ­րի կի­նոար­վես­տի և ­կի­նոար­տադ­րութ­յան հար­ցե­րը հիմ­նա­կա­նում ա­ռաջ են տա­րել սե­փա­կան շա­հե­րով: Եվ այ­սօր ո­լոր­տի բո­լոր հար­ցե­րը կա­նո­նա­կար­գե­լու խիստ անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն կա:

Այ­սու­հան­դերձ: Ն­շենք, որ 1990-ա­կան­նե­րից հե­տո էլ է հայ կի­նոն լավ ֆիլ­մեր ստեղ­ծել: ­Հի­շենք մի քա­նի­սը: Դ­միտ­րի ­Կե­սա­յանց «Ա­ղետ». մար­գա­րեա­կան ֆիլմ է, ցա­վոք չլու­սա­բան­ված, գու­ցեև չհաս­կաց­ված ու ան­տես­ված, պա­տիվ եմ ու­նե­ցել երկ­րորդ ռե­ժի­սո­րը լի­նե­լու: Առ­նոլդ Ա­ղա­բա­բով «Որ­տե՞ղ էիր, մարդ Աստ­ծո»: Ար­ման ­Մա­նար­յան «Ըն­կեր ­Փան­ջու­նի». վեր է հա­նում բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի կեղծ հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի էքսպ­րոպ­րիա­ցիոն գոր­ծու­նեութ­յան էութ­յու­նը: ­Շատ ար­դիա­կան է նաև հի­մա, ինչ­պես որ շատ ար­դիա­կան է մեր դա­սա­կան­նե­րի հայտ­նի հե­րո­սը և ն­րան բա­վա­կան լուրջ կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիկ ու գա­ղա­փա­րա­բա­նա­կան ինք­նա­տիպ աշ­խա­տան­քով ներ­կա­յաց­նող Ար­մեն ­Ռո­նո­վի (Մկրտչ­յան) «­Քաջ ­Նա­զար» ֆիլ­մը: Այս տա­րի­նե­րին հիմք է դրվել հա­մա­տեղ ֆիլ­մար­տադ­րութ­յան, ո­րը կի­նոար­տադ­րութ­յան զար­գաց­ման հա­մար կար­ևոր հան­գա­մանք է, բայց մե­զա­նում հիմ­նա­կա­նում գու­մար­ներ դեռ հայ­թայթ­վում են ա­ջակ­ցող հիմ­նադ­րամ­նե­րից: ­Ցան­կա­լի է, որ ակ­տի­վա­նա տար­բեր երկր­նե­րի հա­մա­տեղ ֆիլ­մար­տադ­րութ­յու­նը: ­Հի­շա­տա­կենք նաև Ա­նա­հիտ Ա­բա­դի ե­րեք տա­րի ա­ռաջ ստեղ­ծած «Ե­վա» ֆիլ­մը, ո­րը հի­միկ­վա կի­նոն­կար­նե­րի հե­ռուս­տա­տե­սա­յին մտա­ծո­ղութ­յան ու ձևա­չա­փի  ա­ռա­տութ­յան պայ­ման­նե­րում ակ­նա­ռու պրո­ֆե­սիո­նալ կի­նոար­տադ­րանք է:  ­Կա­րեն Մկրտչ­յա­նի «­Հողս գրկեմ, է, գրկեմ» ֆիլ­մը սիրտ ու հո­գով նկա­րա­հա­նած, հա­ջող ֆի­նա­լով ֆիլմ է: ­Հե­տաքր­քիր և­ ինք­նա­տիպ են Անդ­րա­նիկ ­Հա­րութ­յուն­յա­նի «Ար­վեստ հյու­րա­նոց», Ար­տակ ­Սարգս­յա­նի՝ մինչև կի­նոկր­թութ­յուն ստա­նա­լը ֆել­լի­նիա­կան ո­գով նկա­րած, շատ խոս­տում­նա­լից «Ուղ­ղա­հա­յաց» և ­Ռո­ման ­Մու­շեղ­յա­նի դիպ­լո­մա­յին «­Թա­փո­րը գնում է դե­պի դժոխք» կար­ճա­մետ­րաժ­նե­րը: ­Լավ ֆիլ­մեր է­լի կան, ես միայն նշե­ցի հան­րութ­յանն ա­ռանձ­նա­պես ոչ հայտ­նի մի քա­նի խա­ղար­կա­յին­ներ, ո­րոնք կա­րե­լի է հա­մա­րել ար­ժե­քա­յին ձեռք­բե­րում­ներ: Իսկ ձեռք­բե­րում­ներն ու նվա­ճում­ներն օ­րի­նա­չափ կա­րող են դառ­նալ լուրջ զար­գա­ցում­նե­րի մեկ­նար­կից առն­վազն 5 տա­րի հե­տո միայն:

 

Ս.Կ. – Ե­ղե՞լ է, որ սցե­նա­րը վե­րա­փո­խեք պատմ­ված­քի և ­հա­կա­ռա­կը, պատմ­ված­քը՝ սցե­նա­րի:  Ո՞ր գոր­ծո­ղութ­յունն է ա­վե­լի հեշտ ու սրտա­մոտ:

 

Ա. Ա. – ­Պատմ­վածքն ու սցե­նա­րը տար­բեր ձևա­չա­փի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­ներ են, գրվում են տար­բեր նպա­տակ­նե­րով և ­տար­բեր կի­րա­ռութ­յուն ու­նեն: ­Պատմ­ված­քը ա­վե­լի ընդգր­կուն տե­ղե­կատ­վութ­յուն ու ման­րա­մաս­ներ է պա­րու­նա­կում, կի­նոս­ցե­նարն ա­վե­լի հստակ երկ­խո­սութ­յուն­ներ է պա­հան­ջում: Եր­կու ա­ռու­մով էլ պատմ­ված­քը սցե­նար դարձ­նելն ինձ ա­վե­լի սրտա­մոտ է («­Դի­լի­ջան­յան խճան­կար», «Աղ­ջիկ, ճա­յեր և ­հե­ռա­խոս», «Ան­ցած սեն­տի­մեն­տալ պատ­մութ­յուն»): Իսկ կի­նոս­ցե­նա­րը գրա­կան գոր­ծի վե­րա­ծե­լը թեև պա­կաս ցան­կա­լի գործ է, քա­նի որ ա­վե­լի շատ աշ­խա­տանք ու լրա­ցու­ցիչ տե­ղե­կութ­յուն է պա­հան­ջում, այ­նու­հան­դերձ այս գոր­ծի հե­տաքրք­րութ­յունն էլ այն է, որ կա­րող ես մտահ­ղա­ցումն ա­զատ զար­գաց­նել, եր­ևա­կա­յութ­յա­նը զարկ տալ և ­նոր հնարք­ներ ա­վե­լաց­նել:

­Լիա­մետ­րաժ կի­նոս­ցե­նար­ներս սո­վո­րա­բար վե­րած­վում են կի­նո­վի­պակ­նե­րի: «­Խա­ղա­լիք­նե­րի ան­վեր­ջա­նա­լի հե­քիաթ» գրքում ու­նեմ եր­կու կի­նո­վի­պակ (պատ­մա­կան «­Ճեր­մակ նժույգ», ման­կա­պա­տա­նե­կան «­Գե­տի ա­փին գրազ չեն գա­լիս»), եր­կուսն էլ սկզբում նկա­րա­հան­վե­լու հա­մար գրված սցե­նար­ներ են ե­ղել, հե­տո դարձ­վել են գրա­կան գոր­ծեր, որ­պես­զի հնա­րա­վոր լի­նի հրա­տա­րա­կել: ­Կի­նոս­ցե­նար կա, որ պատ­վիր­վել է, բայց ինչ-ինչ հան­գա­մանք­նե­րի պատ­ճա­ռով չի ի­րա­կա­նաց­վել, դարձ­րել եմ պատմ­վածք («­Փա­խուստ»), ա­պա հրա­տա­րա­կել: ­Կա­տա­կեր­գա­կան կի­նոս­ցե­նար կա, որն ինքս եմ մտահ­ղա­ցել գրել, բայց ծախ­սա­տար է ե­ղել, գու­մա­րի բա­ցա­կա­յութ­յան պատ­ճա­ռով դարձ­րել եմ թա­տե­րա­խաղ («­Ծուղ­րու­ղու»): ­Թա­տե­րա­խաղ կա, ո­րի հի­ման վրա ֆիլմ նկա­րա­հա­նե­լու ա­ռա­ջար­կութ­յուն է ե­ղել, սցե­նարն էլ եմ ինքս գրել («­Պե­տի են­թա­կան», «­Պար­տադր­ված զի­նա­դա­դար») և­ այլն:

 

Ս. Կ. – Գ­րա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի շուրջ բա­նա­վե­ճը չի հան­դարտ­վում և ­շա­րու­նա­կում է օ­րախն­դիր լի­նել:  Ո՞րն է ­Ձեր դիր­քո­րո­շու­մը:

 

Ա. Ա. – ­Չա­փո­րո­շի­չը չա­փի զգա­ցումն է, և ­սա բա­ռա­խաղ չէ, այլ ի­մաս­տա­յին հա­մադ­րում, և, ինչ­պես ինձ շատ սի­րե­լի ­Վա­րոս ­Հո­վա­կիմ­յանն էր ա­սում. «­Հար­կա­վոր բա­ռը՝ հար­կա­վոր տե­ղում»: Ո՛չ չա­փից դուրս ճոխ շռայլ­վող մակ­դիր­ներն ու հա­մե­մա­տութ­յուն­ներն են չա­փո­րո­շիչ, ո՛չ էլ բա­ցա­հայտ աղ­քա­տիկ խոսքն ու եր­ևա­կա­յութ­յան, սիրտ ու հո­գու կամ մտքի վեր­լու­ծա­կան կա­րո­ղութ­յան բա­ցա­կա­յութ­յունն է ըն­դու­նե­լի: Գ­րա­կան գոր­ծում կար­ևոր է, որ բառ ու պատ­կեր, հա­մե­մա­տա­կան վեր­լու­ծութ­յուն կամ այ­լա­բա­նութ­յուն ու փո­խա­բե­րութ­յուն ոչ թե ուղ­ղա­կի գե­ղե­ցիկ լի­նեն, այլ հե­տաքր­քիր պատ­մութ­յուն ու մթնո­լորտ ստեղ­ծեն, ան­կախ ընտր­ված թե­մա­յից՝ հարց, եր­ևույթ, զգաց­մունք ու զգա­ցո­ղութ­յուն, խնդիր քննեն, ո­րո­շա­կի ա­սե­լիք ու են­թա­տեքստ, հե­ղի­նա­կի տե­սա­կետ ու դիր­քո­րո­շում ար­տա­հայ­տեն: Ե­թե ա­զատ մտա­ծո­ղութ­յու­նը չզու­գորդ­վի կողմ­նո­րոշ­ված դիր­քո­րոշ­մամբ, ու­րեմն տուրք է տա­լու պա­տե­հա­պաշ­տութ­յա­նը և­ ուղ­ղա­կի հա­ճո­յա­նա­լու է ըն­թեր­ցո­ղին: Ե­թե գրո­ղի շա­րադ­րած գե­ղե­ցիկ պատ­կե­րը մթնո­լորտ չստեղ­ծեց, գրա­կան գոր­ծը դա­տա­պարտ­ված է ան­հա­ջո­ղութ­յան: Ա­սե­լիք չե­ղավ, գրված­քին ո­չինչ չի փրկի, ե­թե գրողն ա­սե­լիք չու­նի, չպետք է գրի: Իսկ ա­սե­լի­քը, ինչ ձևի մեջ էլ ե­ղավ, պետք է լե­ցուն լի­նի բո­վան­դա­կութ­յամբ, հո­գու ճի­չով և բ­նութ­յան կան­չով: Բ­նութ­յուն, այ­սինքն՝ բնույթ, եր­ևույթ, էութ­յուն, տե­սակ, հա­սա­րա­կութ­յան մաս­նիկ, մարդ, սո­ցիու­մի տարր… Այ­լա­պես, կա­տար­յալ տեխ­նի­կան ան­գամ չա­փա­նիշ չէ, ե­թե արդ­յուն­քում լի­նե­լու է շին­ծու գրա­կա­նութ­յուն: Ն­մա­նա­տիպ գրե­լաո­ճը, հատ­կա­պես պոե­զիա­յում ու պոե­տիկ ար­ձա­կում, տպա­վո­րե­լու փո­խա­րեն հա­կա­ռակ ազ­դե­ցութ­յունն է թող­նում, քա­նի որ այդ­պի­սի գրող­նե­րը աշ­խա­տում են կա­ղա­պար­նե­րով, իսկ կա­ղա­պար­նե­րը սպա­նում են ար­վեստ, գրա­կա­նութ­յուն, նաև՝ գրա­կա­նա­գի­տութ­յուն: Ար­ձակ և ­չա­փա­ծո խոս­քի ար­վես­տին տի­րա­պե­տե­լուց զատ, ժան­րի պա­հանջ­նե­րը ար­հես­տա­վար­ժո­րեն բա­վա­րա­րե­լուց բա­ցի, գրված­քի գե­ղար­վես­տա­կան շա­պի­կի տակ հո­գի, կուռ դրա­մա­տուր­գիա, միս ու ար­յուն ու­նե­ցող գրա­կան մար­մին է պետք:  Իսկ կա­տար­ման «տեխ­նի­կան» կա՛մ բնա­տուր զգա­ցո­ղութ­յամբ է լի­նում, կա՛մ ու­սում­նա­ռութ­յամբ է ձեռք բեր­վում և ­փոր­ձա­ռութ­յամբ ու տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում մշակ­վում է, հղկվում, բյու­րե­ղա­նում… Այն­քան է բյու­րե­ղա­նում, որ գրված­քի մեջ բեկ­վում են ճա­կա­տագ­րեր, կեն­սագ­րութ­յուն­ներ, հա­վա­տամք, սկզբունք­նե­րի դա­վա­նա­բա­նութ­յուն, ա­տե­լութ­յուն և… ­սեր: ­Դե իսկ այս ա­մե­նը պա­հան­ջում են ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ան­կեղ­ծութ­յուն ու ազն­վութ­յուն: Աշ­խար­հըն­կալ­ման յու­րա­քանչ­յուր ձևի ու բո­վան­դա­կութ­յան մեջ, ժա­մա­նա­կի կամ այդ ժա­մա­նա­կից դուրս որ­ևէ մար­դու կեր­պար ստեղ­ծե­լիս ու այդ մար­դուն շրջա­պա­տող աշ­խար­հի մա­սին ինք­նար­տա­հայտ­վե­լիս պետք է ըն­թեր­ցո­ղին վե­րա­բեր­վել ազ­նիվ, իսկ սե­փա­կան նկրտում­ներն ու ձգտում­ներն ար­տա­հայ­տել ան­կեղծ: Եվ ա­մե­նա­կար­ևո­րը: Ս­տեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը, ընդ­հան­րաց­ման ու­ժով ու խոս­քի մշա­կույ­թով, պետք է ու­նե­նա բա­վա­րար գե­ղար­վես­տա­կան մա­կար­դակ:

 

Ս. Կ. – Եր­ջան­կութ­յունն ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված՝ ցան­կութ­յան ու­ժո՞վ, թե՞ ճա­կա­տա­գիրն ինչ­պես կբա­րե­հա­ճի…

 

Ա. Ա. – ­Ճա­կա­տագ­րի բա­րե­հա­ճութ­յուն­նե­րը ցան­կութ­յան ու­ժով դե­պի սե­փա­կան իղ­ձե­րի ու նպա­տակ­նե­րի ի­րա­գործ­մանն ուղ­ղոր­դել կա­րո­ղա­նա­լով: Եր­ջան­կութ­յունն ա­զատ մտքի թռիչքն ու հո­գու ճախ­րանքն է,  եր­կունք ապ­րելն ու որ­ևէ գե­ղե­ցիկ եր­ևույթ, ար­գա­սիք (ե­րե­խա, բերք, կա­տա­րում, մի պարզ գործ) ա­րա­րելն է: Եր­ջան­կութ­յու­նը բա­վա­կա­նութ­յուն ստա­նալն ու բերկ­րանք պատ­ճա­ռելն է, սի­րելն ու ա­տելն է, վեր­ջա­պես, սիր­ված լի­նելն է: ­Պատ­կե­րա­վոր ա­սած՝ հողն այն­պե՛ս ջրե­լը, որ այդ հո­ղի պա­պա­կի հա­գե­ցու­մը տես­նե­լով՝ էութ­յունդ ու­րա­խա­նա:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.