Ի­րեն թափ տա­լու ժա­մա­նա­կը… / Պետ­րոս ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

 

Եվ այս­պես. ԵԱՀԿ ­Մինս­կի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ ե­րեք հզոր տե­րութ­յուն­նե­րը ե­րեք ան­գամ փոր­ձե­ցին Ադր­բե­ջա­նին նստեց­նել բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի սե­ղա­նի շուրջ, բայց… ա­պարդ­յուն։ ­Թուր­քիա­յի ճնշմամբ վեր­ջինս ոչ մի կերպ չի հրա­ժար­վում հա­յոց պատ­մա­կան Ար­ցա­խին ու­ժով տի­րա­նա­լու իր հա­վակ­նութ­յուն­նե­րից՝ շա­րու­նա­կե­լով բա­ռիս բուն ի­մաս­տով խա­ղալ կրա­կի հետ։ ­Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ Էր­դո­ղա­նը սպառ­նա­լիք­ներ է տե­ղում ամ­բողջ աշ­խար­հին՝ շաղ տա­լով «իս­լա­մը թուրք է, թուր­քը՝ իս­լամ» նո­րո­վի փայ­լեց­ված կար­գա­խո­սը։ ­Քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հը կանգ­նած է իր իսկ (Արև­մուտ­քի ձեռ­քով ար­դեն ո՛­րե­րորդ ան­գամ) սնած, զի­նած ու ա­ճեց­րած հրե­շի դեմ։ Ըստ էութ­յան, ե­րեք զար­կե­րը («ան­հա­պաղ» կրա­կը դա­դա­րեց­նե­լու կո­չե­րը) տրվել են, սա­կայն թշնա­մին պնդում է, թե դեռ կա, կեն­դա­նի է… Ն­շա­նա­կում է, ե­կել է ի­րեն թափ տա­լու ժա­մա­նա­կը… Եվ հենց այդ կոչն է, որ բա­րի կամ­քի տեր բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­ներն ու ողջ հա­յութ­յու­նը սպա­սում են ար­դեն ոչ միայն Ար­ցա­խի, այլև քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հի ճա­կա­տագ­րով շա­հագր­գիռ հզոր տե­րութ­յուն­նե­րից՝ ուղղ­ված նո­րօր­յա մեծ ու փոքր ­Մե­լիք­նե­րին։ Այլևս լավ ըմբռ­նե­լով, որ նրանք ա՛յլ լե­զու չեն հաս­կա­նում, քան­զի ինչ­պես հան­ճա­րեղ ­Հովհ. ­Թու­ման­յանն էր մար­գա­րեա­ցել դեռ մեկ դար ա­ռաջ՝ «­Բե­րանն ար­նոտ ­Մար­դա­կե­րը էն ան­բան// Հա­զար դա­րում հա­զիվ դա­ռավ ­Մար­դաս­պան…»։ Իսկ այդ կո­չը հնչեց­նե­լուց հե­տո, վստահ եմ, նրանք կրկնե­լու են ­Սա­սուն­ցի ­Դավ­թի եր­րորդ զար­կը ճա­շա­կած հայտ­նի ­Մե­լի­քի ճա­կա­տա­գի­րը.
…Ու թափ տը­վավ ­Մե­լիքն ի­րեն,
­Մի­ջից ե­ղավ ճիշտ եր­կու կես,
­Մեկն ըն­կավ դեսն ու մյու­սը դեն։
­Հե­տո՞… հե­տո լի­նե­լու է այն, ինչ միշտ է ե­ղել Ար­դա­րի, Ա­զատ կամ­քի, ­Հայ­րե­նի հո­ղի և ­Սուրբ հա­վա­տի համար օր­հա­սա­կան մար­տի ե­լած, հա­զա­րամ­յակ­նե­րի ճա­նա­պարհ ան­ցած հա­յութ­յան դեմ զենք ու զրա­հով եկած հրե­շի հետ՝ խու­ճա­պա­հար դառ­նա­լու է «ե­կած ճա­նա­պար­հով»՝ պատ­մա­կան Խ­րա­տը ա­կանջ­նե­րում, որ թե շա­րու­նա­կի «զենք ու զո­ռով» ա­ռաջ շարժ­վել մեր հայ­րե­նի հո­ղում.
Էն ժա­մա­նակ աստ­ված գի­տի,
Ով մե­զա­նից կըլ­նի փոշ­ման.
­Մե՞նք, որ կել­նենք ա­հեղ մար­տի,
­Թե՞ դուք, որ մեզ ա­րիք դուշ­ման…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.