­Սո­նա ԱՆՏՈՆՅԱՆ / ՃԵՐՄԱԿ ՀՈՒՅՍԻ ՊԱՏԱՌ

 

Ին­չի՞ց սկսել… ­Գի­տեմ, ի­հար­կե, բայց այն­քան շատ են այդ խորհր­դան­շա­կան սկիզբ­նե­րը… Սկ­սեմ պա­տե­րազ­մից, ա­վե­լի ճիշտ, այդ բա­ռի իմ ըն­կա­լու­մից։ ­Մա­նուկ հա­սա­կում պա­տու­հա­նից թաց աչ­քե­րով ավ­տո­մե­քե­նա­ներին հետ­ևող տա­տիս դնդնոցն էր իր կորց­րած հայ­րե­նի­քի՝ իր ­Կար­սի կա­րո­տով լի։ Մեզ­նից մեկ­նու­մեկն էլ միշտ պա­տու­հա­նի գո­գին նստած՝ լուռ հետ­ևում էր։ ­Մի ան­գամ հարց­րի՝ մա­մի ըն­չի՞ գու­լաս: ­Պա­տաս­խա­նեց՝ չե՛մ լա՝ կեր­գեմ… ­Հե­տո եր­բեմն հե­ռուս­տա­ցույ­ցի ա­լի­քը պտտե­լիս՝  «Ս­պա­սե, բա­լե՛ս»… Էկ­րա­նի ներ­դի­րին նա­յե­լով՝  ա­սում էինք՝ ի՞նչ է, մա­մի՛… ­Մո­տե­նում էր հե­ռուս­տա­ցույ­ցին, կա­պույտ աչ­քե­րի թա­ցը շա­տա­նում էր. «­Սուրբ Ա­ռա­քե­լոցն է,- հպում էր մա­տը ե­կե­ղե­ցու պատ­կե­րին,- մեր տու­նը ե­կե­ղե­ցու հետ­ևի թաղն  էր»… ­Լե­նի­նա­կա­նում, այժմ­յան Գ­յում­րիում, ո՛չ թվա­յին ժա­մա­նակ­նե­րում «այդ» հե­ռուս­տաա­լի­քը հա­սա­նե­լի էր։ ­Մենք էլ, թոռ­նե­րին հա­տուկ, ա՛յլ տե­սակ սի­րով եր­բեմն պտտում էինք ու կան­չում՝ «­Մա­մի՜, ա­րի՛ քո տու­նը տես»…
Ի՜նչ շքեղ բան է պապ ու­նե­նա­լը.  ման­կուց այդ­պես եմ մտա­ծել։  ­Հի­մա էլ։
­Պա­պերս՝ Ե­ղեռ­նից մա­զա­պուրծ, ­Մեծ հայ­րե­նա­կա­նի զո­հեր դար­ձան. ինձ հա­մար ՊԱՊ-ի կեր­պա­րը ի­մաս­տութ­յան, ու­ժի, ա­ռա­քի­նութ­յան խորհր­դով  ամ­րա­ցավ ու ան­սաստ մնաց, իսկ պապ ու­նե­նա­լու ե­րա­զանքս՝  նվի­րա­կան: ­Հո­րա­կան պապս` ­Գա­րե­գի­նը և ­մո­րա­կան պապս՝ ­Խա­չա­տու­րը ան­հետ կո­րա՞ն, թե՞ զոհ­վե­ցին ­Հայ­րե­նա­կան մեծ պա­տե­րազ­մում (1939-1945),  ան­հայտ մնաց… ­Հի­շում եմ, թե ի՜նչ  բաղ­ձան­քով էր հայրս են­թադ­րում. գու­ցե հայ­րը ողջ է և­ ապ­րում է աշ­խար­հում ինչ-որ տեղ։ ­Միշտ ա­ռանձ­նա­կի տխրութ­յամբ էին հի­շում. «Ե­թե ­Սի­րու­նը նա­մա­կը չկորց­ներ, կի­մա­նա­յինք՝ ինչ լուր է»։  ­Պատ­մում են, որ փոս­տա­տա­րը ռու­սե­րեն տեքս­տով նա­մակ է բե­րել, ­Սի­րուն հո­րա­քույրս, ա­ռանց համ­բե­րե­լու,  թռցրել է նա­մակն ու դաշ­տե­րի մի­ջով վա­զել դե­պի ­Սառ­նաղբ­յու­րին հար­ևան ­Լեռ­նա­կերտ գյու­ղը (այն­տեղ ռու­սե­րեն ի­մա­ցող կար): ­Քա­մի է բարձ­րա­ցել ու ձեռ­քից թռցրել, տա­րել է ճեր­մակ հույ­սի կտո­րը: ­Տես­նես ի՞նչ էր գրված այն­տեղ… ­Չի­մա­ցան։ ­Գա­րե­գին պապս բարձ­րա­գույն կրթութ­յուն է ու­նե­ցել, լե­զու­ներ է ի­մա­ցել, պա­տաս­խա­նա­տու աշ­խա­տանք է կա­տա­րել: Ա­նա­հիտ հո­րա­քույրս, և­ ոչ միայն նա, այն­քա՜ն ափ­սո­սու­մով էին ա­մեն ան­գամ վե­րա­պատ­մում այդ դրվա­գը։ ­Գո­նե կար­դա­յինք՝ ի՞նչ էր գրված։ ­Պա­տա­նե­կան հա­խուռն տա­րի­նե­րիս ա­սում էի՝ «Սի­րուն հոր­քուր, ձիգ բռնեիր նա­մա­կը, կա­մաց վա­զեիր կամ էլ գո­նե քի­չըմ սպա­սեիր»: ­Հո­րա­քույրս լռում էր. կա­պույտ աչ­քե­րի թա­խան­ձան­քը մի բա­ցատ­րութ­յուն ու­ներ՝ ես էլ չէի ու­զում։ Ա­հա թե ին­չու իմ լսո­ղութ­յա­նը միշտ խորթ է հնչում այդ «ե­թե»-ն: Ե­թե քա­մի չբարձ­րա­նար, ե­թե նա­մա­կը չկոր­չեր, բայց մինչ այդ էլ ա­վե­լի ցա­վա­լի ու ան­վե­րա­դարձ են «ե­թե»-նե­րը: ­Կա­րոտ­ներ, կո­րուստ­ներ ու հայ­րե­նիք­ներ. կար­սե­ցի տատս, ա­լաշ­կերտ­ցի պապս, ծնող­նե­րիս ան­հայ­րութ­յու­նը, և­ ո՛չ միայն նրանց… Ա­հա թե ին­չու է իմ դա­տո­ղութ­յու­նը մեր­ժում թեա­կա­նութ­յու­նը:
Իմ սերն­դա­կից­նե­րից շա­տե­րը Ե­ղեռ­նից հրաշ­քով փրկված­նե­րի թոռ­ներն են:
Իմ սե­րուն­դը պա­տե­րազմ մեր­ժող, հայ­րե­նիք եր­գող, հրա­պա­րակ­նե­րում շքերթ­նե­րի մաս­նակ­ցող սե­րունդն է ե­ղել: ­Դա ար­դեն ե­րեկ չէ, դա վա­ղուց էր, երբ մենք շա­րադ­րութ­յուն­ներ էինք գրում դպրո­ցա­կան օ­լիմ­պիա­դա­նե­րի հա­մար «Իմ հայ­րե­նի­քը» թե­մա­յով: ­Պա­տա­նութ­յան տա­րի­նե­րին այն­քան շատ հայ­րե­նիք­ներ շռայլ­վե­ցին: ­Պար­տա­վոր էի, ո­րով­հետև «­Քեզ հա­մար գրելն ի՞նչ է որ…»:
«­Դե լա՛վ, էլ խո­զութ­յուն մի՛ է­րա, Ա­նո տո­տա­յի ­Վար­դու­հու հա­մար գրե­ցիր՝ քրոջդ հա­մար չես գրե…»: Եվ ես գրում էի, գրում էի պա­թո­սով կամ ան­տար­բեր, տասն­յակ հայ­րե­նիք­ներ գո­վեր­գե­լով:
«­Դուք եր­բեք պա­տե­րազմ ու սով չտես­նեք»,- ա­սում էին մեզ­նից մե­ծե­րը: ­Ձեր ու­զե­լով չէր, սի­րե­լի­նե՛ր, ձեր սրտով չէր, մեր ու­զե­լով էլ չէ:
Բ­նութ­յան ա­ղետ, ան­հաց ու ան­լույս ժա­մա­նակ­ներ, ան­լուր ժա­մա­նակ­ներ նոր կազ­մա­վոր­ված հայ­կա­կան բա­նա­կում ծա­ռա­յող մեր զին­վո­րից, Ար­ցա­խում պայ­քա­րող մեր՝ դարձ­յալ զին­վո­րից ու կա­մա­վո­րից: Եվ «Լ­րա­բեր»-ով թե «Հայ­լուր»-ով հնչող ա­ռա­ջին լու­րը. «Հա­կա­ռա­կոր­դը կրակ է ար­ձա­կել ­Վա­հան գյու­ղի պաշտ­պա­նա­կան դիր­քե­րի ուղ­ղութ­յամբ: ­Մեր զին­վոր­նե­րը կա­սեց­րել են գրո­հը: ­Զո­հեր և ­վի­րա­վոր­ներ չկան»: Ես տես­նում եմ, թե ինչ­պես է փխրուն ներս հոսում հայրս՝ ներս, ա­նընդ­հատ ներս, և­ ինչ­քան է կարծ­րա­նում մայրս՝ ա­վե­լի ներս: Ու մենք լաց չենք լի­նում, մենք պինդ ենք: ­Հայրս ա­սում է՝ ե՛րբ չենք հաղ­թել, մենք միշտ ենք հաղ­թում:
Ա­յո՛: Երբ հա­զա­րա­վոր ժա­մա­նա­կա­վոր կա­ցա­րան­ներ, փախս­տա­կան­ներ, Ար­ցախ­յան պա­տե­րազմ, նո­րաս­տեղծ բա­նակ, քայ­քայ­ված տնտե­սութ­յուն… ա­նո­րո­շութ­յունն էլ հե­տը, բայց ա­նօ­րի­նակ, անն­կա­րագ­րե­լի ուժ՝ լա­վա­տես լի­նե­լու: Էս ի՛նչ ա­ռողջ տե­սակ ենք. հի­մա եմ բարձ­րա­ձայն ա­սում:
­Հի­մա ո՛չ մի տող չի գրվում… ի՛նչ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն, ի՛նչ ակ­նարկ: ­Հի­մա ինչ գրում եմ՝ կոչ է ստաց­վում, բա­նաձև է դառ­նում: Ի­րա­կա­նութ­յու­նը՝ կյանք ա­նու­նով ու պայ­մա­նա­կա­նը՝ ին­տեր­նետ ա­նու­նով, հատ­վե­ցին ինչ-որ մի պահ, և ­մեր ապ­րածն ու ապ­րում­ներն էլ տե­ղա­փոխ­վե­ցին այս­տեղ:
­Հոկ­տեմ­բե­րի 27-ը սո­վո­րա­կան աշ­նա­նա­յին օր լի­նե­լուց զատ, քրոջս որ­դու՝ ­Հով­հան­նե­սի ծննդյան օրն է. տաս­նե­րե­քը լրա­ցավ: Արթ­նութ­յանս զու­գըն­թաց թեր­թում եմ բջջա­յինս և­ աչ­քովս ըն­կած ա­ռա­ջին հրա­պա­րա­կու­մը կար­դում. «­Դե­պի խա­ղա­ղութ­յուն ու բար­գա­վա­ճում՝ հաղ­թա­կան մեկ պա­տե­րազ­մով». ­Հա­կոբ ­Հա­րութ­յու­նի գրա­ռումն է. սեպ­տեմ­բե­րի 27, ժա­մը 09.39. այ­սի՞նքն՝ բարձ­րա­ձայն, ո՛չ այն է դի­մում եմ գրո­ղին, ա­վագ ըն­կե­րոջս, ո՛չ այն է՝ ինքս ինձ: ­Զար­մանք ու զայ­րույթ միա­խառն­վում են: Ա­րագ գրա­ռում եմ ա­նում. խի­զախ ու ա­րի իմ հայ զին­վոր­ներ, մեր հզոր հա­յոց բա­նակ:
­Կե­սօ­րին զան­գե­ցի ­Հո­վի­կին: Ա­սում եմ՝ ­Հո՛վ ջան, ծնունդդ շնոր­հա­վոր: Աբ­րիս,-ար­ձա­գան­քում է ­Հո­վի­կը՝ հապշ­տապ, շա­րու­նա­կում եմ շնոր­հա­վո­րանքս. խա­ղաղ ու ան­կախ հայ­րե­նի­քում ապ­րես, ա­զատ, օ­րի­նա­պաշտ, ար­ժա­նա­պա­տիվ, ստեղ­ծա­րար ու նվիր­ված քա­ղա­քա­ցի լի­նես… ­Փոր­ձում եմ կարճ կա­պել՝ չի՛ ստաց­վում, ու­զում եմ թվար­կել անձ­նա­վո­րութ­յա­նը բնո­րոշ բո­լոր ա­ռա­քի­նի և ­զո­րեղ հատ­կութ­յուն­նե­րը՝ ­Հո­վի­կին հղած մաղ­թանքս ընդ­հան­րաց­նե­լով ­Հա­յի ո­գե­պինդ կեր­պա­րով, զին­վո­րի կեր­պա­րով:
­«Սո­նա՛, ­Սո՛ն, աբ­րիս շատ… դա­սա­րան­ցի­ներս կսպա­սեն, բը­դի էր­թանք կա­լոս հա­վա­քե­լու, օր սահ­ման ղրկենք»:
­Հե­տո քույրս՝ ­Մա­նու­շակն ինձ հայտ­նում է, որ վա­զե­լով է­կավ, պա­յու­սա­կը գցեց, հա­գուս­տը փո­խեց ու… մնա­ցածն էլ ար­դեն ի­մա­ցար:
Ա­հա այս­պես՝ օ­րե­րը դառ­նում են փոքր ու մեծ սխրանք­ներ, խո­նար­հում­ներ, խնկար­կում­ներ, ու ա­մեն ան­գամ մեն-մի հա­տիկ բա­ռը կոչ է դառ­նում:
­Նա­խա­ճաշ-ճաշ, ընթ­րիք՝ դարձ­յալ պայ­մա­նա­կան տի­րույ­թում են. լրա­հո­սի հստակ տո­ղե­րի մեջ, սոց­ցան­ցե­րի է­ջե­րում, հին ու նոր ըն­կեր­նե­րի, է­ջե­րի առ­կա­յութ­յամբ: ­Տե­րու­նա­կան ա­ղոթ­քը բարձ­րա­ձայն կամ մտո­վի կրկնե­լով՝ գրո­հում ենք հա­կա­ռա­կոր­դի կեղծ է­ջերն ու լրատ­վութ­յու­նը, ա­ռայժմ աշ­խար­հի միայն խիստ հոր­դոր­ներն ար­ձա­նագ­րե­լով և­ ի լուր ա­մեն­քի բարձ­րա­ձայ­նե­լով.
«Աշ­խա՛րհ, տե՛ս, սթափ­վի՛ր»: ­Բայց մեր կոչն ա­հա­զանգ է, թեև դուք դեռ փոր­ձում եք բա­ցատ­րել… մե­կը փող­կա­պը պետք է լավ ձգի, մյու­սը պի­ջա­կի օ­ձիքն ուղ­ղի և ­վեր­ջա­պես մյուսն էլ չմո­ռա­նա կոշ­կա­քու­ղե­րը կա­պել:
­Մեր տե­սա­կը մի՛շտ է հաղ­թում, բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում, բո­լոր ճա­կատ­նե­րում: Օ­րե­րը խի­զա­խում­ներ են: Օրե­րը խնկար­կում­ներ են, օ­րե­րը խո­նար­հում­ներ են… հաղ­թում ենք միշտ:
­Նու­նեն էր զան­գել (ըն­կե­րու­հիս է). Եր­ևա­նում են, դուստ­րը բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող է:
– ­Սո՛ն, բարև:
– ­Բարև:
– Ին­չո՞վ ես զբաղ­ված:
– Ին­չով որ դու…
– ­Պարզ է…
Ա­յո՛, պինդ ենք, ա­յո՛, տո­կուն ենք, ա­յո՛, հայ ենք՝ միշտ և ­բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում հաղ­թող: ­Նու­նեին եմ ա­սում, ինձ, հա­րա­զատ­նե­րիս, ­Ռո­զա­յին, երբ ե­րե­կո­յան զան­գում ենք, որ լռենք, իսկ հե­տո խա­ղաղ գի­շեր ենք մաղ­թում սահ­մա­նը պա­հող զին­վո­րին, բա­րի վե­րա­դարձ մեր զին­վոր-զին­վոր­յալ­նե­րին, մեր պինդ ու հա­վա­տա­վոր տե­սա­կին, բո­լո­րիս:
Իմ անկրկ­նե­լի զին­վոր, ան­վեր­ծա­նե­լի ու­ժեղ, պի՛նդ մնա: ­Միտքդ՝ նշա­նա­ռու, ո­գիդ՝ շքեղ, զարկդ՝ անվ­րեպ խի­զա­խող: ­Մեր սերն ու հա­վա­տը ձեզ վա­հան:

Հ.Գ. ­Մեր թա­ղա­մա­սում, շեն­քե­րից մե­կի դի­մաց տու­փեր էին դրված՝ «­Զին­վո­րի հա­մար» գրութ­յամբ։ Արկ­ղե­րը գրե­թե լիքն էին՝ քաղց­րա­վե­նիք, ծխա­խոտ… 9-10 տա­րե­կան եր­կու տղա­ներ՝ աշ­խույժ խո­սե­լով, ա­րագ-արագ դե­պի խա­նութ էին շտա­պում։ ­Մեկն ա­սում է՝ հա՛մ կո­ֆե կառ­նինք, հա՛մ էլ չայ։ ­Կա­րող է մե զին­վո­րը  կո­ֆե կսի­րե, չայ չի՛ ու­զե խմե, մեկն էլ չայ կխմե՝ կո­ֆե չի սի­րե…
– ­Վա՜յ, մեռ­նեմ ձեզ, կամ էլ հա՛մ չայ   կսի­րե, հա՛մ կո­ֆե,- այն­պե՛ս սի­րա­գո­րով ար­ձա­գան­քել է ­Սիլ­վա ­Յուզ­բաշ­յա­նը:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.