ՍՐՏԻ ԽՈՍՔ՝ ՄԵՐ ԽԻԶԱԽ ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐԻՆ / Ա­լեք­սան ԳՈՄՑՅԱՆ

«­Հաղ­թա­նակն է, հաղ­թա­նակն է
մեր ու­ղին,
Ու­րիշ ա­նուն, ուրիշ եր­դում մենք
չու­նենք…»:

Ի վե­րուստ հա­յիս պատ­վարն է ե­ղել թուրք ու ա­զե­րի բա­շի­բոզուկ­նե­րից մեր սրբա­զան հայրե­նի ­Հա­յաս­տա­նը պաշտ­պա­նե­լը: ­Դա­րեր ի վեր ­Բա­բե­լոնն ու Ա­սո­րես­տանն են ե­ղել մեր ա­խո­յան­նե­րը, հի­մա փո­շի է ի­րենց տե­ղե­րը: Ա­սել է մեծ պոե­տը… ­Հեր­թը ա­զե­րի­նե­րի­նը չէ՞ արդ­յոք հի­մա…
Ա­մե­նա­դա­ժա­նը 1915-ին ­Թուր­քիա­յի կող­մից հա­յե­րիս ցե­ղաս­պա­նութ­յան ծրա­գիրն էր: ­Միայն Աստ­ված գի­տի, գու­ցե այն­ժամ այս­քան հա­մախմբ­ված ու զին­ված չէի՞նք ե­ղել, ինչ­պես այս կռվում: ­Բայց «թուր­քի ձե­ռա­գի­րը» նույնն է. նրանց հար­կա­վոր է ­Հա­յաս­տանն ա­ռանց հա­յե­րի: Իսկ այս կռվում, հաս­տատ հա­մոզ­ված ենք, պատ­մութ­յան ա­նի­վը շուռ է գա­լու ի վնաս թուր­քե­րի: ­Թող ա­զե­րի­նե­րը ի­րենց ա­կանջ­նե­րին օղ ա­նեն, որ պա­տե­րազ­մը չդա­դա­րեց­նե­լու դեպ­քում Ադր­բե­ջանն է մնա­լու ա­ռանց ա­զե­րի­նե­րի: ­Թուր­քը մո­ռա­նում է, որ երկ­րագն­դի վրա այժմ մի ու­րիշ ­Հա­յաս­տան է, մի ու­րիշ Ար­ցախ է ու մի ու­րիշ միաց­յալ «­Հայկ­յան հայ­րե­նիք», որն ան­սա­սան է, ինչ­պես ­Սաս­նա բերդ ու ամ­րոց, իսկ հա­յոց սահ­մա­նին մի ու­րիշ հայ զին­վոր է, երդվ­յալ ­Դա­վիթ է ­Սաս­նա, ­Դա­վիթ ­Բեկ է ու ­Մոն­թե: ­Հա­վատ ու­նենք, որ այ­սու մեր ա­րի հայ զին­վո­րը թույլ չի տա­լու եր­բեք թուրքն իր գարշ ոտ­քը մեր սրբա­զան հո­ղի վրա դնի:
– ­Պաշ­տե­լի՛ իմ սահ­մա­նա­պահ հա­յոր­դի, ի­մա­ցած լի­նես, դու այ­սօր միայ­նակ չես, քո կող­քին է աշ­խար­հի տա­սը մի­լիոն հա­յութ­յու­նը, որ այս օր­հա­սա­կան օ­րե­րին հա­մախմբ­ված ու բռունցք­ված է: ­Քան­զի մեր հա­մախմբ­վա­ծութ­յան մեջ է մեր հաղ­թա­նա­կի գրա­վա­կա­նը: ­Հաղ­թե­լու ենք, քան­զի մեր կռի­վը մեր սուրբ հայ­րե­նին պաշտ­պա­նելն է, մեր կռի­վը ար­դա­րութ­յան հա­մար է: Աստ­ված մեզ հետ է, մեր օգ­նա­կան պա­հա­պանն է: ­Շու­տով, շատ շու­տով է լի­նե­լու մեր հաղ­թա­նա­կը: ­Քո գլխից այ­սու մի մազ ան­գամ չի պա­կա­սե­լու, իմ արծ­վա­սի՛րտ հայ զին­վոր:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.