ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ / ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՒԻՆ

 

­Լի­բա­նա­նա­հայ Գ­րող­նե­րու ­Հա­մախմ­բումս, այ­սու խստօ­րէն կը դա­տա­պար­տէ թրքօ-ա­զե­րիա­կան ա­նարգ յար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի վրայ, զոր սան­ձա­զեր­ծած է հա­յա­տեաց Ազր­պէյ­ճա­նը, հո­վա­նա­ւո­րո­ւած ու քա­ջա­լե­րո­ւած մեր ո­խե­րիմ թշնա­մի՝ ցե­ղաս­պան ­Թուր­քիա­յէն:
­Ձեռ­քե­րը 1.5 մի­լիոն ան­մեղ հա­յե­րու ա­րեան մէջ թաթ­խո­ւած ­Թուր­քիան, այ­սօր կրկին կը փոր­ձէ դի­մել իր մար­դաս­պան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, գոր­ծի լծե­լով ա­զե­րիա­կան միա­պե­տա­կան իշ­խա­նու­թիւ­նը, ա­նոր բա­նակ­նե­րուն մի­ջո­ցաւ ա­րիւ­նով խեղ­դե­լու հա­մար Ար­ցա­խի խա­ղաղ բնակ­չու­թիւ­նը, միա­ժա­մա­նակ Ազր­պէյ­ճան տե­ղա­փո­խե­լով իր կող­մէ մար­զո­ւած սու­րիա­ցի ա­հա­բե­կիչ­ներ եւ ռազ­մա­կան սար­քեր, նկրտե­լով ի­րա­գոր­ծել իր ­Փան­թու­րա­նա­կան մեր­ժե­լի դա­րա­ւոր ծրա­գի­րը: Ա­նոր նպա­տա­կը ոչ միայն աս­պա­տա­կել է ­Հա­յաս­տա­նը, այլև ամ­բողջ ­Կով­կա­սը, հաս­նե­լու հա­մար թրքա­լե­զու եր­կիր­ներ, զա­նոնք եւս հպա­տա­կեց­նե­լու իր կամ­քին:
Այ­սօր, մի քա­նի օ­րէ ի վեր Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նա­կան բա­նա­կը կը տա­նի ­Մա­հու ­Կե­նաց կռիւ ու օր­հա­սա­կան պա­տե­րազմ՝ պաշտ­պա­նե­լու հա­մար իր հայ­րե­նի­քը, հո­ղը, տու­նը, ըն­տա­նի­քը, ար­ժա­նա­պա­տո­ւու­թիւ­նը եւ պա­տի­ւը: Ա­նարգ թշնա­մին պէտք է ի­մա­նայ, որ հայ ժո­ղո­վուր­դը ան­տե­սած ա­մէն տե­սակ սպառ­նա­լիք, զէնք ու զրահ, ար­դիա­կան ա­մէն տե­սակ ռազ­մա­սարք, այ­սօր բռնցքո­ւած է բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րէն ա­ւե­լի, եւ կ­’ապ­րի ­Նոր ­Սար­դա­րա­պատ: Ուս­տի, ան չի կրնար նա­հան­ջել նոյ­նիսկ մէկ սան­թիմ: ­Մե­զի ար­տօ­նո­ւած չէ նա­հանջ, ոչ ալ պար­տու­թիւն: ­Մենք պար­տա­ւոր ենք միայն յաղ­թել թրքօ-ա­զե­րի վոհ­մակ­նե­րուն եւ ի­րենց խիղ­ճը վա­ճառ­քի հա­նած վարձ­կան նենգ ա­հա­բե­կիչ­նե­րուն՝ ար­ժա­նի պա­տաս­խան տա­լով պա­տե­րազմ սան­ձա­զեր­ծած բո­լոր սադ­րիչ­նե­րուն, զա­նոնք ա­ռաջ­նոր­դե­լով մահ:
­Մեր ո­խե­րիմ թշնա­մի­նե­րը պէտք է լաւ գի­տակ­ցին, որ ­Հայ նա­հա­տակ­նե­րուն ա­րիւ­նով շա­ղա­խուն ար­ցա­խեան հո­ղը, հա­յուն հա­մար ­Սուրբ հող է, ­Հայ­րե­նիք է: ­Զայն կորսնց­նել կը նշա­նա­կէ վտան­գի են­թար­կել մեր փոք­րիկ ­Հա­յաս­տա­նը: ­Մենք զայն կը պաշտ­պա­նենք ի գին ա­մէն զո­հո­ղու­թեան, որ­պէս­զի վա­ղը խա­ղա­ղու­թեան մէջ ապ­րի ա­պա­գայ սե­րուն­դը:
Արդ, կրկին ան­գամ դա­տա­պար­տե­լով ա­զե­րիա­կան զազ­րե­լի յար­ձա­կու­մը, ­Լի­բա­նա­նա­հայ Գ­րող­նե­րու ­Հա­մախմ­բումս այ­սու կը յայտ­նէ իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը եւ նե­ցու­կը Ար­ցա­խի քա­ջա­րի ­Բա­նա­կին, վտանգ ու մահ ար­հա­մար­հող մեր ա­ռիւ­ծա­սիրտ զի­նո­ւոր­նե­րուն, Ար­ցա­խի հե­րոս ու մարտն­չող ժո­ղո­վուր­դին եւ մեր պե­տա­կա­նու­թեան, հա­ւա­տա­լով, որ հայ ժո­ղո­վուր­դին միաս­նա­կա­նու­թիւ­նը, կամ­քը եւ պայ­քա­րե­լու ու մարտն­չե­լու վճռա­կան ո­րո­շու­մը կրնայ ա­ւար­տիլ լոկ յաղ­թա­նա­կով:
ԿԵՑՑԷ՛ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ,
ԿԵՑՑԷ՛ ԱՐՑԱԽԸ
ԵՒ ԿԵՑՑԷ՛ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԿԵՐՏՈՂ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԸ:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։