ԼԻՏԵՐԱՏՈՒՐՆԱՅԱ ԱՐՄԵՆԻԱ 1, 2/ 2020

 

­Լույս են տե­սել ՀԳՄ գրա­կան-գե­ղար­վես­տա­կան և ­հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան «­Լի­տե­րա­տուր­նա­յա Ար­մե­նիա» հան­դե­սի այս տար­վա ա­ռա­ջին և­ երկ­րորդ հա­մար­նե­րը: Ա­ռա­ջին հա­մա­րում պոե­զիան ներ­կա­յաց­ված է Գ­ևորգ ­Խա­չա­տու­րի (թարգմ.՝ Կ. ­Շա­քար­յան), ­Ռու­զան­նա Ոս­կան­յա­նի (թարգմ.՝ Գ. ­Բա­րենց), ­Կոնս­տան­տին ­Շա­քար­յա­նի բա­նաս­տեղ­ծա­կան շար­քե­րով: Ար­ձա­կի բաժ­նում տեղ են գտել մի հատ­ված Ի­վետ Ա­լեք­սանդ­րի «­Կի­թա­ռով աղ­ջի­կը» վե­պից, ­Ռուս­լան ­Սա­ղա­բալ­յա­նի «Ար­գե­լա­փա­կոց» և «Տ­րամ­վայ», ինչ­պես նաև Ս­վետ­լա­նա ­Հով­հան­նիս­յա­նի «­Կար-չկար մի ծե­րուկ՝ իր պա­ռա­վի հետ» պատմ­վածք­նե­րը: Ակ­նարկ, հրա­պա­րա­կա­խո­սութ­յուն խո­րագ­րով տպագր­վել է Գ­րի­գոր ­Ջա­նիկ­յա­նի «­Հա­յաս­տա­նում և­ ոչ մի այլ տեղ» (թարգմ.՝ Ս. ­Մար­դան­յան) ակ­նար­կը, Էմ­մա ­Պետ­րոս­յա­նի «Ու­սու­ցի­չը»՝ հի­շո­ղութ­յուն­ներ Սր­բու­հի ­Լի­սից­յա­նի մա­սին, Ար­տակ ­Վար­դան­յա­նի «­Սուրբ հո­ղի մա­սունք­նե­րը» (թարգմ.՝ Ա. ­Խար­ման­դար­յան) ակ­նար­կը: Ար­վես­տը ներ­կա­յաց­ված է Ս­վետ­լա­նա ­Ղուլ­յա­նի «­Դե­րա­սանն, ինչ­պես լեռ­նագ­նաց…» հար­ցազ­րույ­ցը ­Մի­խա­յիլ Ուլ­յա­նո­վի հետ:
Երկ­րորդ հա­մա­րը բաց­վում է Ա­լիս ­Հով­հան­նիս­յա­նի «­Բո­լո­րը ի­րա­կա­նութ­յուն է. հո­րին­ված­քը քիչ է այս­տեղ» (թարգմ.՝ Ս. ­Մար­դան­յան) վի­պա­կով: Տ­պագր­վել են նաև Ար­մեն ­Խան­բաբ­յա­նի «Ութ­սուն­յոթ», Ա­րամ ­Պաչ­յա­նի «­Թա­փան­ցիկ շշեր» (թարգմ.՝ Ա. ­Մել­յան), Ա­լեք­սանդր Ժ­դա­նո­վի «Ա­մա­ռա­յին բնան­կար խաչ­քա­րի մոտ» պատմ­վածք­նե­րը: ­Պոե­զիա­յի բաժ­նում ներ­կա­յաց­ված են Արթուր Անդ­րա­նիկ­յա­նի (թարգմ.՝ Գ. ­Բա­րենց), ­Գո­հար ­Մար­կոս-­Կաս­պե­րի, ­Սու­րեն ­Դավթ­յա­նի (թարգմ.՝ Ն. ­Գաբ­րիել­յան) բա­նաս­տեղ­ծա­կան շար­քե­րը: Ակ­նարկ, հրա­պա­րա­կա­խո­սութ­յուն խո­րագ­րի տակ ներ­կա­յաց­վել են Ա. ­Բախ­չին­յա­նի «­Հան­դի­պում­ներ» հրա­պա­րա­կու­մը` ­Դա­յա­նա ­Տեր-­Հով­հան­նիս­յա­նի մա­սին, Ե­լե­նա ­Մով­չա­նի «Եր­կու դի­ման­կար» և ­Կա­րի­նե ­Հա­րութ­յու­նո­վա­յի «­Ծի­րա­նի կուտ» էս­սե­նե­րը, ­Սեր­գեյ ­Լո­պա­տի­նի «Հ­րա­մա­նա­տար Գ­րի­գոր­յա­նի ռազ­մա­կան ու­ղին» և ­Կոնս­տան­տին ­Զա­քար­յա­նի «­Հա­յաս­տա­նի մաս­նա­տու­մը, բոլշ­ևի­կա­ցում և ­կար­միր ա­հա­բեկ­չութ­յուն» հրա­պա­րա­կագ­րութ­յուն­նե­րը: Տ­պագր­վել է նաև ­Ֆե­լիքս ­Բախ­չին­յա­նի «­Ծա­նո­թութ­յուն կա­խար­դա­կան աշ­խար­հի հետ. ­Հա­յաս­տա­նը Է­դո­ւար­դաս ­Մե­ժե­լայ­տի­սի հրա­պա­րա­կա­խո­սա­կան գոր­ծե­րում» հոդ­վա­ծը:
Գլ­խա­վոր խմբա­գիր` Ալ­բերտ ­Նալ­բանդ­յան:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։