Նու­նե ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1

1. 1991 թվա­կա­նին, հա­վա­տա­ցած եմ, ժո­ղովր­դի 99 տո­կո­սը կողմ էր ան­կա­խութ­յա­նը, բո­լորս ցնծում էինք: ­Բայց ղե­կա­վար­նե­րը մեծ վստա­հութ­յուն չէին առա­ջաց­նում, քա­նի որ նույն կո­մու­նիստ­ներն էին, որոնք էլ հե­տա­գա տա­րի­նե­րին քան­դե­ցին ամ­բողջ եր­կի­րը: Եվ ինչ խո­սես ան­կա­խութ­յան մա­սին, երբ քան­դած ա­վե­րակ­նե­րի վրա ես: ­Բո­լորս ինչ-որ տեղ եր­ևի թե­րա­հա­վա­տութ­յամբ էինք լցված, որ ի­րա­պես լի­նե­լու է ան­կա­խութ­յուն: Ան­կա­խութ­յուն այդ­պես էլ չեղավ, ե­ղավ կախ­յա­լութ­յուն, քա­նի որ ­Հա­յաս­տա­նը ոչ թե 70, այլ 100 տա­րի՝ մինչև 2018 թվա­կանն է ե­ղել ղե­կա­վար կո­մու­նիստ­նե­րի լծի տակ: Ա՛յ, հի­մա մենք, ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նի շնոր­հիվ, իս­կա­պես ան­կախ ենք, հի­մա է սկսվում մեր ան­կա­խութ­յու­նը:

2. Այն, ինչ կա­տար­վել է ան­կա­խութ­յան տա­րի­նե­րին, իմ բո­լոր ժո­ղո­վա­ծու­նե­րում կա պատմ­վածք­նե­րի տես­քով: Ո­րով­հետև չես կա­րող ցա­վի կող­քով ան­տար­բեր անց­նել: Ե­թե ան­տար­բեր անց­նես, դու ար­դեն ո՛չ մարդ ես, ո՛չ էլ գրող: Ընդ­հան­րա­պես, գրա­կա­նութ­յու­նը այն­պես ա­ղա­վաղ­վեց, կար­դում ես ո­րոշ գրող­նե­րի գոր­ծեր ու ապ­շում ես՝ ո՞րն է նրանց ա­սե­լի­քը, ի՞նչ են դաս­տիա­րա­կում՝ այ­լա­սե­րութ­յուն, գար­շանք: ­Բայց ա­րի ու տես, որ այդ­պի­սի գրա­կա­նութ­յունն է «եր­կինք հասց­վում», պարգ­ևատր­վում, գո­վա­բան­վում… ­Հի­շե­ցի ­Դալ­լա­սի ծրա­գի­րը՝ ա­մեն լա­վը ներ­կա­յաց­նել որ­պես վատ, ա­մեն հրա­շա­լին՝ որ­պես նող­կանք…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.