Ժենյա Քալանթարյան / ՀԱԿՈԲ  ՕՇԱԿԱՆԸ   ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ  ՄԱՍԻՆ

 

«Յովհաննէս Թումանեան ցեղին հոգիէն կու գայ, իր երէց եղբայրներէն, կու գայ Նարեկացիէն, Քուչակէն, Աբովյանէն»: Հ. Օշական

Ֆրանսիացի նշանավոր քննադատ Շառլ-Օգյուստ Սենտ-Բյովը գրում է, որ փառքի զենիթին գտնվող գրողի մասին շատերը մտածում են, թե ինքնըստինքյան այդպես էլ պետք է լիներ, մինչդեռ փառքն ու ճանաչումը գալիս են դժվարությունների հաղթահարման ճանապարհով[1]: Թումանյանի մասին Հ. Օշականի խոսքը  յուրօրի­նակ է առաջին հերթին հենց այն առումով, որ նախնական անվերապահորեն բարձր գնահատականից հետո հետագայում շարունակվել է որոշակի վերապահումներով: Գուցե շատերին ավելորդ թվա մեծ բանաստեղծի հոբելյանական այս տարում նրա հասցեին ասված ոչ նպաստավոր մտքերին անդրադառնալը, բայց պատ­­­մության դասերն ավելորդ  չեն անցնում, և դրանք այսօր էլ կարող են հաստա­տել, որ իսկական դասականը հանճարի ուժով, անգամ հետմահու, դիմակայում է  բոլոր դժվարություն­ներին և դառնում սերունդների հոգևոր ուղեկիցը:
Հակոբ  Օշականը  Թումանյանի ստեղծագործու­թյանը անդրադարձել է բանաս­տեղ­ծի և՛ կենդանության ժամանակ, և՛մահվան առիթով, և՛ մահից հետո: Ժամանա­կային  տար­­բերությունը  որոշ սրբագրումներ, երբեմն նաև հակասություններ է մըտ­ցրել Օշականի առաջին գնահա­տա­­կան­­ների մեջ, բայց նրա կողմից բանաստեղծի մեծության ընկա­լումը  կասկած չի հարուցում:  Օշականն  ունի անկախ մտածելա­կերպ, նա իր քննությունը կատարում է արևելահայ ու արևմտահայ, ինչպես նաև եվրո­պական գրականու­թյունների համե­մա­տու­թյամբ, որը  թույլ է տալիս ցանկացած գրողի ստեղծագործությունը քննել  բարձր չափանիշ­ներով: Սա Օշականի  քննադա­տական ձեռագրի բնորոշ հատ­կանիշն է, որի մասին նա գրում է. «Գրական քննա­դատութեան փորձերուս մէջ ինծի բացարձակ մտահոգութիւն է եղած մեր գրակա­նութեան գործերը մօտեցնել ընդ­հանուր գրականութեանց  մեծ  սրբարանին: Տժգոյն ու տխուր է այն արուեստը, զոր կը վախնան ցուցադրելու ուրիշներուն»[2]: Նույնքան կարևոր է նաև գրողին իր իսկ միջավայրում ճանաչելու խնդրի առա­ջա­­դրումը, ուստի հասկանալի է  քննադատի կողմից որոշակի ինքնաապահո­վա­գրումը արևելահայ իրա­­կանությունը բավարար չափով չճանաչելու առումով: «Մեզի, արեւ­մտեան հայերուս համար, բաւական դժուար է արդարութեամբ մոտենալ Արե­ւելա­հայ գրականութեան, նոյնիսկ անոնց հատկանշական դէմքերուն, քանի որ անոնց ստեղ­ծագործությունը մենէ դուրս, մեզի գրեթէ օտար ու անծանօթ պայմաններու կը հպատակի»[3],- գրում է նա: Սակայն, որքան էլ զարմանալի թվա, Թումանյանի աշխար­հի ան­ծա­նոթությունը չի խանգարել Օշականին, որ նա Թումանյանին պաշտպանի  վերջինիս արևելահայ քննադատներից: Գրախոսելով «Գարուն» ալմանախի քննադ­ատական հատորը (1912թ), Օշականը անդրադառնում է Դ. Անանունի «Անցյա­լի մեծարանքը» վերնագրով հոդվածին, որը նվիրված էր Թումանյանին: Նա իրավա­ցիորեն քննադատում է Անանունին՝ Թումանյանի անունը միայն գյուղի հետ կապելու, «դյուցազներգութիւնը եւ ընկերաբանութիւնը իրար ձուլելու» և այլ սխալ դատո­ղությունների համար: Զուգահեռաբար  բացահայտում է Թումանյանի մեծության բուն հատկանիշները՝ նրա ստեղծագործության ազգային և համամարդկային բնույթը, պահի թելադրանքից առավել՝ հավերժի ձգտումը. «Ան կ՛եղծանէ հասարակ տրամա­բանութեան բոլոր օրէնքները, անդրդուելի ամրութիւնով մը գլուխ չի ծռեր վայր­կեաններու անխուսափելի կնիքին, կը լայննայ իր ցոլքը ձգելու համար ցեղին ամբողջ պատմութեան վրայ ու սա գիտութեան, անգիտութեան ու ժխտումի դարուն՝ կը գտնէ սխրալի շեշտը նախնական դարերուն յատկանիշը մնացած հրաշալիին»[4]: Նա  բարձր է գնահատում հատկապես բանաստեղծի պոեմները՝ դյուցազներգությունը՝ «Ասիկա կը խոստովանիմ յայտնի հպարտութիւնով մը», և թույլ է համարում քնարերգությունը: Այս համոզումը Օշականին ուղեկցում է Թումանյանի մասին գրած բոլոր հոդվածներում:
Ցավալի է սակայն, որ հետագա հոդվածներում Օշականը զգալիորեն նահան­ջում  է այս իրավացի գնահատականներից և հակասում ինքն իրեն: Նա գրեթե բոլոր հոդվածներում Թուման­յա­նի  ստեղծագործու­թյունը  քննում է ըստ սեռաժանրային տարբերակման՝  քնարեր­գու­­թյուն և պոեմներ: Թումանյանի քնարական երգերում Հ. Oշականն ընդգծում է բնության կարևոր տեղը,  թեթևակի կանգ   առնում մի  քանի գործերի («Մութը եկաւ, գետինն ա­ռաւ…»,   «Եթէ մի օր»)   վրա՝  միաժամանակ գտնելով՝ «Թումանեանի քնարեր­գա­կան կարողութիւնը իր երգերուն մէջ սահմա­նափակ է»[5]: Դրա պատճառը Օշականը  համարում է այն, որ Թումանյանը չի գրում անմիջա­կան տպավորության տակ, նրա միտքը «կաղապարում է» զգացածը, որը և թուլաց­նում է տպավորու­թյունը, այլ կերպ ասած՝ Թումանյանը զգալու տեղ փորձել է մտածել: Թերևս այդ պատճառով էլ Թումանյանի պոեզիայում նա նկատում է զգաց­մունքի պակասություն և գույնի տարտամություն: Օշականի դիտարկմամբ, թեև բանաստեղծը հաճախ է դիմում բնությանը, բայց բնության նրա զգացումը «ոչինչով մասնաւոր սակայն», չի արտահայտում լեռների ու սարերի «անհատականու­թիւնը», նրանց գույնն ու գեղեցկությունը:
Ի տարբերություն քնարերգության՝ առաջին իսկ անդրադարձի մեջ Օշականը բարձր է գնահատում Թումանյանի պոեմները՝ դյուցազնավեպերը: Այստեղ էլ արևե­լա­հայ ու արևմտահայ գրականությունները համեմատելով՝ քնարերգության մեջ առաջնությու­նը տալիս է արևմտահայերին,իսկ պոեմների առումով՝ արևելահայերին: Պատճառը համարում է ֆրանսիական «հոգնած ժողովրդի» գրականության ստրկա­կան նմա­նակումը արևմտահայերի կողմից և ավելի երիտասարդ՝ գերմանա­կան ու ռուսական գրականությունների ազդեցությունը արևելահայ գրականության վրա: Լեզվի առու­մով ևս, ըստ քննադատի, եթե արևելահայերենը քնարերգության համար «գեղջուկ ու հասարակ է», ապա ավելի հարազատ է պոեմների համար: Վեր­լուծությունն սկսելով «Սասունցի Դավիթ» պոեմից և նշելով մի շարք թերու­թյուններ՝ Սասունի նկարագրության բացակայություն («…հազիվ քանի մը տող կը շնորհէ Սասունին եւ այդ երկիրը գոյութիւն չունի իրեն համար»), «տէքորի» պակաս, աղքատ    լեզու, որը  չունի « պերճանք ու գոյն» , միաժամանակ դրական է գնահատում կեր­պարները. «Ու Պ. Թումանեանի տիպարները հայ են: Նոյն­­իսկ ամենանուաստ պառաւը… իր անիծելու, թելադրելու եղանակովը կը մնայ հայ»[6]: Օշա­կանի ընդհանրացնող գնահատականը վերապահումով է, պոեմը կարելի է հա­ջող­ված համարել, « եթէ ուզէինք մնալ մեր գրականութեան սահման­ներուն մէջ» (ն.տ.,): Առանց խոր վերլուծության բարձր է գնահատում «Անուշ» պոեմը. «…գեղեցիկ քերթուած մըն է, ճիշդ ու ճիշդ  վերցուած մեր ծողովուրդէն, ունենալով անոր երա­զանքի թեւաբախումները եւ գետնեմօտ ոգորումները: Դիւցազ­ներգութեան համար անկազմ լեզուն հոդ իր կալուածին մէջն է և զմայլելի դիւրու­թեամբ մը սարէ սար ու ծառէ ծառ կ՛ոստոստէ»[7]: Եթե այլ երկերի կերպարների մեջ թերություններ է տեսնում, ապա «Անուշի» կերպարները նրան համոզիչ են թվում. «Կը զգաս,որ ատ մարդերը տեսնուած ու գծագրուած են տեղին վրայ: Բանա­ստեղծը անոնք թուղթին փոխադրած ատենը չէ տառապած, ինչպէս ատիկա զգալի է «Սասունցի Դավիթ»ին մէջ: Իր արմկահարած մարդերն են ատոնք»[8]: Հատկանշական է նաև, որ Թուման­յանին վերագրվող թերությունների զգալի մասը քննադատը պայմանավորում է արևելահայ գրականության ընդհանուր մակարդակով և այդ մակարդակից ունեցած շեղումների մեջ է տեսնում Թումանյանի առավելու­թյունները. «Ինչ որ ալ ըլլայ Պ. Թումանեանի արուեստին արժանիքը, այդ դէմքերը փրկուած են այն տափակութենէն, տժգունութենէն, որով կը տառապին Արեւելահայ գրականութեան բոլոր ստեղծում­ները առհասարակ» (նույն տեղում): Այսպես երբեմն արևե­լահայ-արևմտահայ համեմատությու­նը վերածվում է հակադրության: Միաժամանակ, մեջընդմեջ արված դրական դիտարկումները հիմք են ստեղծում ամփոփիչ եզրակա­ցությունների համար: Թումանյանի որոշ երկեր արժանանում են Օշականի անվերա­պահ դրական վերա­բերմունքին: Նա շատ բարձր է գնահատում «Փարվա­նա» բալ­լադը, որից քաղելով «Ասում են այն թիթեռները…» հատվածը՝ նույնիսկ ավելորդ է համարում որևէ վերլուծու­թյուն: Նույնպիսի գնահատականի է արժանանում «Լու­սա­վորչի կան­թեղը»: Այս դեպքում  ևս Օշականը բավականանւմ է քաղվածքով՝ ա­ռանց վերլուծու­թյան. «Այս երկուքը պիտի բաւեն, որպեսզի Յովհաննէս Թու­մանեան բարձրանայ մեր ամենամեծ բանաստեղծ­ներուն աստիճանին եւ ուրախ եմ  յայտա­րարելու, որ այս արժեւորումը կու գայ իրեն՝ մեր անվերապահ համակրան­քէն»[9]: Այս վերջին արտա­հայտու­թյու­նը հուշում է Թումանյանի և Օշականի անձ­նա­կան ծանո­թու­թյան մասին: Հոդվածը տպվելու օրերին (1921 նոյեմբեր) ՀՕԿ-ի գործերով Թումանյանը գտնվում էր Պոլսում: Թումանյանի մահից հետո գրած հոդվածում Օշականը հաստատում է ծանոթության փաստը. «Չեմ գիտեր ինչու նոյն ճմլումով կը հիշեմ հիմա զգացում մը, որ անցեալ տարի արթնցաւ իմ մէջ, երբ Պոլիս բանաստեղծին հետ քառեակներուն վրայ կը խօսէինք»[10] ( ընդգծումը մերն է-Ժ.Ք):
Հատկանշական է, որ Օշականն իր քննադատության մեջ ավելի հանգամա­նորեն կանգ է առնում  նկատած թերությունների վրա: Այսուհանդերձ, Օշականը առա­­քի­­նու­թյունն ունի ընդհանրության մեջ մեծությունը գնահատելու. «Ան անհա­մեմատ բարձր է իր ժամանակէն ու անոր մէջէն  կու գան մեզի խօսելու կարգ մը ձայներ, անոնցմէ, որոնք վարէն, շատ խորերէն կու գան  երբեմն: //Իր ամբողջ գործին նկարագիրն է ազնուական բարութիւն մը, մաքուր՝ մեր ցեղին հոգիին նման»[11]:
Տպավորություն կա, թե հոդվածը գրվել է բանաստեղծի անձնական հմայքի ազդեցու­թյան տակ՝»Ահա բանաստեղծը՝ իր հէքիաթին պէս ծերացած ու ճեր­մակ»(ն.տ.):
Բայց մահվան առիթով գրած հոդվածում, թերևս մահվան միստիկ ազդեցու­թյան տակ, վերը հիշած դիտողություններին տրամագծորեն հակառակ կարծիք է արտահայտում. «Գերա­զան­ցապէս  նկարչագեղ աշխարհէ մը կուգան իրեն՝ զուսպ,   շրջագիծին մէջ ամ­փոփ,  գոյնին մէջ արու իր պատկերները: …Պարզ, կոկիկ, արու, tonalite’ին մէջ սեղմ այդ արուեստը» արդյունքն է իր հրաշք երկրի[12]: Նա նկատում է նաև Թումանյանի քնարերգու­թյան մի առանձնա­հատկություն ևս՝ զգացմունքների զսպումը, որը երբեք չի հասնում սենտիմեն­տալիզմի՝ «անիկա  ծած­կած է իր սրտի խորանը»: Ավելի զուսպ ու նուրբ է այս նկատումը, քան նախորդ հոդվածի մեջ, թեև քնարերգության ընդհանուր գնահա­տականը մնում է նույնը՝ «Անշուշտ, փոքր է ուժը իր քնարերգութեան»: Բայց ամփո­փիչ խոսքը դարձյալ արտահայտվում է բարձր նոտայով. «Իր մահովը կ՛անհետանայ հայ գրականութեան ամէնէն ազնուական համեստ ու արժանաւոր մշակներէն մէկը»[13]:
Թու­­մանյանի  մահից հետո  Օշականը կրկին կարիք է զգում վերադառնալու Թումանյանի ստեղծագործությանը:  Օշականն ուզում է զատվել ոչ օբյեկտիվ քննա­դատ­ներից՝ ըստ երևույթին իր խոսքն ավելի արժևորելու համար: «Ու անկիւնէ մը թող ներուի ինծի քանի մը խօսք, անկախ ու անվերապահ, փառաբանութեան ու քայ­քայումի երգերուն քովէն, իրական յարգանքի հարկ մը մեռնողին հանդէպ, որ իր կերպովը մեծ արուեստագետ մը եղաւ եւ զոր անիրական փառքին կանչեցին դիւրա­հաւան ու քիչ մըն ալ սովորամոլ բերաններ»[14],- այսպես է ընթերցողին նախա­պատ­րաստում Օշականը: Ակներև է, որ Օշականը ցանկանում է վերանայել Թուման­յանին տրված գնահատականները՝ չափազանցություն համարելով դրանք:  Եվս մի զգու­շացում այն մասին, որ հայության «երկու հատուածներուն մէջ արուեստի ըմբռնումը կը տարբերի  մէկ քանի սեռերու ու մասնաւորաբար բանաստեղծութեան համար»[15]:  Եվ քննությունից առաջ ու քննության ընթացքում մեկընդմեջ զգուշաց­նում է, որ «խնայած պիտի ըլլանք մէկէ աւելի պատրանքներ»՝ «անկախ գովեստներուն ծանրութենէն»: Ահա,բանաստեղծի մահից հետո գրած «Յովհան­նես    Թումանեան եւ իր գործը» հոդվածում Օշականն իր քննությունը կատարում «Քնա­ր­երգակը», «Դիւցազներգակը», «Տաղա­չա­փը», «Հէքիաթագի­րը» «Hu­meur»    հստակ բաժանումներով  և նշված բնագա­վառներից շատերի համար   նա ունի  վերապա­հում­­ներ ու դիտողություններ: Ըստ այդմ քնարերգության գնահատա­կանն ավելի է   խստանում, նա նկատում է, որ բարեբախտություն է, որ «քնարերգա­կան  հատուած­ները» քիչ են, որոնք չունեն «Ոչ մէկ մասնաւոր գեղեցկութիւն», որ  բանաստեղծի «պատկերները գծագրու­թիւններ  են», որոնք բանաստեղծը «անկարող կ՛ըլլայ զանոնք լեցնելու  միսով», որ, ի վերջո, «Թումա­նեան երազին բանաստեղծը չէ», քանի որ նրա մեջ պակասում է երևակայությունը և գույնի զգացողությունը: «Ընկերաբանական» տեսակետից գնահատում է «Գու­թա­նի երգը» ու «իր ներկայացուցած շրջանին համար» արժեքավոր՝ «Հին օրհնու­թյունը», որի մեջ  բանաստեղծը թղթին է հանձնում «անհունապէս  հայ ու ճիշդ տարազ մը  օրհնութեան»:
Քնարերգության գնահատա­կանների  մեջ թերևս կա որոշ ճշմարտություն, մանավադ  նման միտք առկա է նաև արևելահայ քննադատության մեջ: Իսկ ընդ­հանուր առմամբ դրույթը վիճահարույց է, եթե նկատի ունենանք նրա քառյակները, «Բարձրից»,  «Հոգեհան­գիստ», «Սիրի­ուսի հրաժեշտը» և այլ գործեր :Սակայն Օշականը այլ կարծիքի է. հիշելով քառյակների մասին իր զրույցը բանաստեղծի հետ ՝ գրում է. «Անիկա հաւատքն ունէր անոնց արժէքին», որ նշանակում է, թե ինքը չէր կիսում այդ հավատքը: Եթե մի կողմ դնենք որոշ հակասու­թյունները, որ կան  հատկապես պատկերա­վորման գնահատության առումով, ապա այս գնահատա­կաններն ունեն իրենց պատճառները: Թումանյանը գերազանցապես էպիկ (վիպերգու)  բանաստեղծ է, և  քնարերգության մասնավոր կամ թվացյալ տկա­րու­թյունը արդյունք է այդ սեռի  և պոեմների ու բալլադների համե­մատության: Հավա­նաբար Թումանյանի քնարերգությունն այլ կերպ կգնահատվեր, եթե նա գրած չլիներ այլ ժանրի ու շատ ավելի ուժեղ գործեր: Չմոռանանք նաև, որ վիպական բանաս­տեղծության մեջ զգացմումքներն ու հոգեբանությունը արտածվում են սյուժեիցու գործողությունից: Պատահական չէ նաև, որ Թումանյանն իրեն հաճախ դրամատուրգ էր անվանում: Օշականի ինչ-որ տեղ հակասական գնահատականի պատճառը, մեր կարծիքով,նաև քննադատի գրող լինելու հանգամանքն է, սեփական գեղարվես­տական մեթոդի, հոգեվերլուծական ծավալուն անդրադարձների նախասիրությունը և զգայությունների արտացոլման ելակետի տարբերությունը:
Դյուցազներգության մեջ հիմնա­կանում կանգ է առնում «Սասունցի. Դավիթ» պոեմի թերությունների  վրա: Կարևոր թերություն է համարում միջավայրի նկարա­գրությունը, քանի, որ «մարդերը զաւակներն են միջավայրին: Ու տիպար­ներուն ամբողջական ըմբռնումը անկարելի է առանց անոնց կոխոտած գետինին»[16]: Սա շարունակությունն է առաջին այն դիտարկման, որ Սասունի նկարագիրը պակասում է պոեմում և, բնականաբար, ենթադրվում է, որ կերպարները այս պարա­գայում չպիտի բավարարեին քննադատին  («…Առիւծ Մհերը Թումանեանի գրչին տակ վերածուած է չոր, թզուկ մարդու մը», «Ես հեղինակին հաշուոյն կը նետեմ յետա­մնաց իմաստու­թիւնը, որով կռուի դաշտէն  կ՛արձակէ թշնամի զինուորները, անոնց պետին գլուխովը միայն գոհացնելով յաղթական դիւ­ցազ­նը» (ն.տ.,էջ 47), Դավիթը «բիրտ ուժին և անխելք բարութեան մարմնացումն է հէքիաթին մէջ» կամ՝ «Բայց Դաւիթը, չեմ գիտեր ո՛ր դարու և ո՛ր ժողովուրդին աւանդութեանցը մէջ կարելի ըլլայ զետեղել իբր ազգային հերոս» (ն.տ.): Այստեղ ավելորդ չենք համարում հիշեցնել «Ս.Դ.» պոեմին Օշականի տված նախկին (1912թ) գնահատականը. «Սասունցի Դաւիթը կը տարբերի Հոմերոսի հերոսներէն իր ազգային ընդհանուր խառնուածքովը միայն: Բանաստեղծը կ՛ապրեցնէ զանի երեւակայութեան այնպիսի կենդանութեան մը մէջ որ մենք պատրանք կ՛ունենանք ազգովին այդ հէքեաթը մեր կարգին ապրելու կամ ապրած ըլլալու»[17]: Նոր գնահատականի դեպքում Օշականը կարծես մոռանում է, որ ժողովուդն է այդպես «ծուռ»  կերտել իր հերոսին, իսկ բանահյուսական նյութի մշակման Թու­մանյանի սկզբունքն էր հավատարմությունը ժողովրդական ոգուն, և դա գիտե նաև Օշականը. «Բավական խղճամիտ է ու շատ ալ պարկեշտ ֆոլքլորը շահա­գործած ատեն»[18]: Ապա, ըստ Օշականի, պոեմի հերոսները քանի որ խելք չունեն, «Ու իրենց ուրիշ բան չի մնար, եթէ ոչ քալել, վազել, ձի հեծնել կամ ծեծկուիլ» (ն.տ.): Այս ամենին Օշականն ավելացնում է հերոսների հոգեբանության պակասը և այն, որ կերպարներին հատուկ է միայն արտաքին պայմանների ճնշումը, ոչ ներքին պայ­քարը և այլն: Եզրակացությունը գրեթե նույնն է, ինչ նախորդ հոդվածում (այսինքն ՝ պոեմը գնահատելի է ինքն իր մեջ, առանց համեմատության),  բայց ավելի քիչ համո­զիչ, որովհետև թերությունների շեշտադրումով չի կարելի որևէ արժեք մատնանշել:
Անկախ այն բանից, որ բանաստեղծն ինքը չէր հավանում իր  այդ մշակումը,չի կարելի համաձայնել Օշականի գնահատականի հետ: Ինչո՞ւ: Էպոսներն ստեղծվել են մարդկային պատմության նախնական դարերում, երբ գնահատվում էր հերոսների ֆիզիկական ուժը և ոչ հոգեկան հարստությունը, էպոսը սիրում է զարգացող սյուժե և գոր­ծողություն,և Թումանյանը հարազատ է մնացել էպոսի ոգուն:  Օշականը փնտրում էր հոգեկան ապրումներ  էպոսի հերոսների մեջ, որ գուցե 20-րդ դարի պահանջն էր, բայց  ոչ դյուցազնական կերպարների բնութագրական հատկանիշը:
Թումանյանի  ստեղծագործությունների զգալի մասը Օշականը գնահատում է որոշակի վերապահությամբ. «Եթէ «Լոռեցի Սաքոն» վրձնի հում փորձ մըն է միայն ու «Պոետն ու մուսան» սովորա­կան սաթիր  մը, «Անոյշը» ողբերգութեան շատ մօտիկէն անցնող ու դէպի թատրոն տանող ճիգին անգիտակից արտայայտութիւնն է ապահովաբար»[19]: Անգիտակից, որովհետև, Օշականի կարծիքով, եթե արևե­լա­հայերը ողբերգության գիտակցությունն ունենային, դրամատուրգիա էլ կունենա­յին: Միևնույն ժամանակ Օշականը Թումանյանի ստեղծագործության մեջ բարձր է գնահատում  բանաստեղծի  «գործողութեան զօրաւոր բնազդը», որը քննադատի կարծիքով լրացնում է  գույնի, երևակայության ու հոգեբանության պակասը և թույլ չի տալիս  անցնել վտանգավոր սահմանը:  Լեգենդների մշակման մեջ  Օշականն անվե­րապա­հորեն ընդունում է միայն «Փարվանայի» արժեքը. «…ուր զրոյցը կը քալե դասական թեթեւութեամբ եւ անձերը կը պարուրուին անդրաշխարհիկ մշուշով»[20] :    Անվիճելիորեն բարձր է գնահա­տում նաև հեքիաթ­ները. «Հոս մեր անվերապահ համակրանքը կ՛երթայ իր հէքիաթներուն, չափուած թէ արձակ» (ն.տ.էջ 54):
Այսուհանդերձ, ցավալի են  երբեմն   անարդար վերագրումները Թումանյանին: Նրա ստեղծագործությանն ու հասարակա­կան գործունեությանը ծանոթ յուրաքան­չյուրի համար երիցս անիրավացի է հնչում Օշականի միտքը. «Թումանեան բացա­ռութիւն չի կազմեր այն շատերէն, որոնք մեր տառապանքը տեսան թուղթերուն օգ­նու­թեամբը եւ բառեր գրեցին: Աղէտը իր ընդարձակութեամբը պիտի խուսափէր իր սեւեռումէն: Աղքատ իր երեւակայութիւնը անկարող եղաւ մտքով տեսնելու նոր օրերու մեր տարտարոսը» (ն. տ.,էջ55): Որքան էլ հոգեբանորեն հասկանալի լինեն տարտարոսի միջով անցած Օշականի ապրումները, մենք չենք կարող բաժանել նրա այս տեսակետը, որի խորքում կարծես մեղադրանք կա աղետից ֆիզիկապես հեռու մնացածների հասցեին…
Թումանյանի մասին Օշականի ընդհանրացված ամփոփումն, անշուշտ, դրական է. «Բոլոր այս վերապահումները պատճառ չեն, որ Յովհաննէս Թումանեան դադրի ժամանակակից գրականութեան ամէնէն հարազատ բանաստեղծը ըլլալէ» (ն.տ., էջ 56 ):
Հիմք չունենք չհավատալու Օշականի անկեղծությանը, բայց չենք էլ կարող համաձայնել քննադատի շատ դիտարկումների հետ, որոնք ավելի շատ բխում են սեփական նախասիրություններից, քան Թումանյանի ստեղծագործությունների ա­ռար­­կայական վերլուծությունից: Եվ լավ է, որ այս ամենն արդեն անցած պատմություն է:                                                                                                                                                   .

 

 

 

 

:

1.Տե՛ս,  Ш-О.Сент-Бев, Литературные портреты.Критические очерки, Москва, 1970, с.48

2.Յակոբ Օշական, Արեւելահայ դէմքէր, Պեյրութ, 1999, էջ 196:

[3] <<Ճակատամարտ>>օրաթերթ, 1921,թ.923 :

[4] .. <<Հայ գրականութիւն>>, Զմիւռնիա, 1912, թ.4,, էջ 21:

 

[5] <<Ճակատամարտ>>, 1921, թ,923:

[6] <<Ճակատամարտ>>, 1921, թ.925:

[7] .Նույն տեղում, 1921, թ. 926

[8] .նույն տեղում, թ.925:

[9] .նույն տեղում, թ. 927:

[10] 1.<<Հայրենիք>> ամսագիր, Բոստոն,1923, թ. 10, էջ 42:

[11] .<<Ճակատամարտ>>, 1921, թ.927:

12..Նույն տեղում, 1923, թ 3179:

 13.Նույն տեղում:

[14] .<<Հայրենիք>> ամսագիր, 1923, թ.10, էջ 40:

[15] . Նույն տեղում:

[16] .Նույն տեղում, էջ 46:

[17] .<<Հայ գրականութիւն>>, Զմիւռնիա, 2012, թ.4, էջ 22:

[18] .<<Հայրենիք>>, էջ 48:

[19] .Նույն տեղում, էջ 50;

  1. 20. Նույն տեղում, էջ 55:

 

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.