Հաս­միկ Կա­րա­պետ­յա­ն

«ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԸ» շնորհավորում է Ա­վ. Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­դա­րա­նի տնօ­րեն Հաս­միկ Կա­րա­պետ­յա­նին աշխատանքային գործունեության 40-ամյակի առ­թիվ   *** Հաս­միկ Կա­րա­պետ­յա­նը Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­դա­րա­նի մեր շատ սի­րե­լի տնօ­րենն է: Գ­րա­դա­րանն իր ըն­թեր­ցող­նե­րով, ինչ­պես նաև գրող­նե­րի հետ կապ­վա­ծութ­յամբ, նշա­նա­կա­լի գործ է ա­նում գրա­կան մթնո­լոր­տի ձևա­վոր­ման հա­մար: Հաս­միկն էլ իր գե­ղեց­կութ­յամբ, բա­րի­կա­մե­ցո­ղութ­յամբ ոչ միայն գրող­նե­րի, այլև […]

Վազգեն Սաֆարյան

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է գրականագետ Վազգեն Սաֆարյանին ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ 1970 թվա­կա­նին ԵՊՀ բա­նա­սի­րա­կան ֆա­կուլ­տե­տը գե­րա­զան­ցութ­յամբ ա­վար­տած Վազ­գեն Սա­ֆար­յա­նի մա­սին երբ «Եր­ևա­նի հա­մալ­սա­րան» շա­բա­թա­թեր­թի աշ­խա­տա­կից Վա­նո Սի­րա­դեղ­յա­նը տպագ­րեց «Մշ­տաժ­պիտ այդ տղան» վեր­նագ­րով հոդ­վա­ծը, միշտ ու­ժե­րի ու կա­տա­րա­ծի նկատ­մամբ խստա­պա­հանջ շրջա­նա­վար­տը իր ա­պա­գան տես­նում էր հայ­րե­նի Նո­յեմ­բեր­յա­նում: Սա­կայն դե­կան […]

Վահագն Մուղնեցյան

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, արձակագիր Վահագն Մուղնեցյանին ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   …ՈՒ ԵՐԱԶԵԼ ԵՄ ՃԱԽՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Վա­հագն Մուղ­նեց­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ան­հա­տա­կա­նութ­յու­նը հատ­կանշ­վում է ա­ռա­ջին հեր­թին ի­րա­կա­նութ­յան, կյան­քի ըն­կալ­ման և­ ար­տա­հայտ­ման մասշ­տա­բայ­նութ­յամբ: Ընդ ո­րում` ոչ միայն ար­տա­քին-ֆի­զի­կա­կան, այլև ներ­քին-հո­գե­կան ա­ռում­նե­րով: Պա­տա­հա­կան չէ, որ նա հար­ցազ­րույց­նե­րից մե­կում իր վեր­ջին՝ «­Տա­բու» վե­պը «մեծ մասշ­տա­բի գործ» է […]

Վազգեն Համբարձումյան

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է թարգմանիչ, լեզվաբան Վազգեն Համբարձումյանին ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՆՎԻՐՅԱԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂԸ Լ­րա­ցավ Խ. Ա­բով­յա­նի ան­վան ՀՊՄՀ հա­յոց լեզ­վի և ն­րա դա­սա­վանդ­ման մե­թո­դի­կա­յի ամ­բիո­նի վա­րիչ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Ա­ճառ­յա­նի ան­վան լեզ­վի ինս­տի­տու­տի ընդ­հա­նուր և հա­մե­մա­տա­կան լեզ­վա­բա­նութ­յան բաժ­նի վա­րիչ, բան. գիտ. դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Վազ­գեն Գուր­գե­նի Համ­բար­ձում­յա­նի ծննդյան 75-ամ­յա­կը: […]

Նելլի Սահակյան

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանչուհի Նելլի Սահակյանին ծննդյան 85-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԱԶՆՎԱԿԱՆ ՆԵԼԼԻՆ Հա­յաս­տա­նի ա­մե­նան­շա­նա­յին, խո­րի­մաստ ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րից մե­կի՝ Նել­լի Սա­հակ­յա­նի 85-րդ­ ա­մառն է: Մարդ-փի­լի­սո­փա, ան­զի­ջում մարդ՝ ժա­մա­նա­կից դուրս, որն ու­սում­նա­սի­րել է շու­մեր­նե­րի հետ հնա­գույն Հա­յաս­տա­նի կա­պից մինչև Շեքս­պի­րի դիա­լեկ­տի­կան ու նրա ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան վեր­լու­ծութ­յու­նը: Նել­լի Սա­հակ­յանն իր ու­ղին սկսել է […]

ԷԴՎԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, նկարիչ ԷԴՎԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆԻՆ ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   Պարոն Էդվարդ Միլիտոնյանին Հայ բանաստեղծ, նկարիչ, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ՀԳՄ նախագահ Հարգելի՛ պարոն Միլիտոնյան, Ջերմորեն շնորհավորում և լավագույն մաղթանքներս եմ հղում Ձեզ ծննդյան 70-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ Ձեզ քաջառողջություն, հաջողություն և ամենայն բարիք։ Լավագույն ցանկություններով՝ ՀՀ […]

ՃԵՐՄԱԿ ԷՋԻ ԱՌԱՋ / ­Վա­հագն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ես թուղ­թը դնում եմ գրա­մե­քե­նա­յի մեջ, գրում ա­նուն-ազ­գա­նունս (բռնածս գոր­ծին լրջութ­յուն ու հե­ռան­կար հա­ղոր­դե­լու հույ­սով), ա­պա, ար­դեն հաշտ­ված ու հնա­զանդ, չխկչխկաց­նում վեր­նա­գի­րը: Ա­յո՛, հենց այս վեր­նա­գի­րը՝ սպի­տակ դրոշ պար­զե­լու նման: Գ­րե­լու ան­հա­գուրդ, ա­ռա­վո­տից ի վեր ինձ հան­գիստ չտվող ցան­կութ­յու­նը, այն, ին­չը ա­փեափ խմոր­վում է մեջս, մշուշ­վում, կոր­չում է ա­սես սե­փա­կան շնչից պղտոր­վող ա­պա­կու ետ­ևում, հենց […]

ԳԱԳԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, թարգմանիչ ԳԱԳԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԳՐԻ ՄՈ՞Գ, ԹԵ՞ ԱՍՊԵՏ Գա­գիկ Դավթ­յա­նի ներ­կա­յութ­յու­նը հայ գրա­կա­նութ­յան մեջ բեղմ­նա­վոր է ոչ միայն գրի տա­րած­քում (բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ, շար­քեր, գրքեր և թարգ­մա­նութ­յուն­ներ), այլև պտղա­բեր է տա­րա­տե­սակ հա­մաշ­խար­հա­յին բա­նաս­տեղ­ծա­կան փա­ռա­տո­նե­րում մեր գրա­կան մշա­կույ­թի հան­րահռ­չակ­ման, այլև ստա­ցած մրցա­նակ­նե­րի տես­քով: Յու­րա­քանչ­յուր հայ […]

ՎԱՀԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր ՎԱՀԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆԻՆ ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ՏՈՀՄԻԿ ԱՍԱՑՈՂԻ ՊԱՏՎԱԽՆԴՐՈՒԹՅԱՄԲ Բազ­մա­թիվ լե­զու­նե­րի գի­տակ, ա­վաղ, ըստ ար­ժան­վույն չգնա­հատ­ված գյու­ղա­կան հա­մեստ ու­սուց­չի իր կոչ­մա­նը հլու Վահ­րա­մը իր ար­ձա­կա­գիր Վա­հան Սա­ղա­թել­յան զա­վա­կին էր փո­խան­ցել ար­մատ­նե­րի հետ, էրզ­րում­յան հյու­թեղ բար­բա­ռից ժա­ռանգ­ված մի լեզ­վամ­շա­կույթ, և Վա­հա­նը ի­րեն պի­տի պար­տա­վոր­ված զգար իր […]

ԱՐԾՐՈՒՆ ԱՎԱԳՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է գրականագետ ԱՐԾՐՈՒՆ ԱՎԱԳՅԱՆԻՆ ծննդյան 80-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   *** Լ­րա­ցավ գրա­կա­նա­գետ, Եր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հայ բա­նա­սի­րութ­յան ֆա­կուլ­տե­տի եր­կա­րամ­յա դե­կան, ԵՊՀ հայ նո­րա­գույն գրա­կա­նութ­յան ամ­բիո­նի պրո­ֆե­սոր Արծ­րուն Ա­վագ­յա­նի 80-ամ­յա­կը։ Նա ծնվել է Քա­նա­քե­ռում։ Մայ­րա­կան կող­մից սե­րում է Խա­չա­տուր Ա­բով­յա­նի տոհ­մից։ 1959 թ. ա­վար­տել է Քա­նա­քե­ռի Խա­չա­տուր Ա­բով­յա­նի ան­վան […]

Վազգեն Գաբրիելյան

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է գրականագետ Վազգեն Գաբրիելյանին ծննդյան 85-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԺՊՏԱՑՈՂ ՀՈԲԵԼՅԱՐ, ԾԱՆՐԱԽՈՀ ՀՈԲԵԼՅԱՆ Այս ա­րա­գա­փոխ, այս օ­րենք­նե­րը վայ­րե­նա­բար ոտ­նա­կոխ ա­նող, վեր­ջա­պես այս խե­լաց­նոր աշ­խար­հում, երբ բա­ցեի­բաց երկ­րագն­դի ոչն­չաց­ման, ռմբա­հա­րում­նե­րի հաս­տա­տա­կամ կո­չերն են հնչում այս­տեղ ու այն­տեղ, մենք կա­րո­տում ենք հան­դար­տութ­յան, մարդ­կա­յին մի պարզ ժպի­տի, ոչ այն, որ իր […]

ԲԱԲԿԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, հրապարակախոս, թարգմանիչ ԲԱԲԿԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆԻՆ ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   Եր­կու հայ­րե­նիք­նե­րի տա­ղան­դա­վոր զա­վա­կը Բաբ­կեն Սի­մոն­յա­նը՝ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում Սեր­բիա­յի պատ­վո հյու­պա­տո­սը, տա­ղան­դա­վոր բա­նաս­տեղծն ու թարգ­մա­նի­չը, հրա­պա­րա­կա­խո­սը, իր հո­բել­յա­նա­կան տա­րին դի­մա­վո­րում է ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան մեծ վաս­տա­կով ու ա­պա­գա լու­սա­վոր ծրագ­րե­րի հա­րուստ պա­շա­րով: Այն, ինչ նա կա­տա­րել է եր­կար տա­րի­նե­րի […]

Ֆե­լիքս ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

  ԳԹ – Ներ­կա­յաց­րեք Ձեր «­Նե­րի՛ր ինձ, բա­րե­կա՛մ» գիր­քը: Ֆե­լիքս Բախ­չին­յան – «­Նե­րի՛ր ինձ, բա­րե­կա՛մ» ժո­ղո­վա­ծուն ման­կա­պա­տա­նե­կան թե­մա­յով իմ ա­ռա­ջին և միակ գիրքն է՝ բաղ­կա­ցած ըն­դա­մե­նը 15 պատմ­վածք­նե­րից, ո­րոն­ցից մի քա­նի­սը գրել եմ տա­կա­վին դպրո­ցա­կան տա­րի­նե­րին: Գր­քույ­կում տեղ գտած բո­լոր գոր­ծերն ի­րա­կան կյան­քից են: Այս պատմ­վածք­նե­րը դաս­տիա­րակ­չա­կան են ոչ միայն դպրո­ցա­հա­սակ­նե­րի, այլև մե­ծե­րի հա­մար: Բե­րեմ […]

ՆՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծուհի, արձակագիր ՆՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆԻՆ ծննդյան 60-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին *** Քայլերս երկինք են գրում, թևերս՝ թռիչքի ճիչեր, թե լռեմ ես մի օր աններում, ինձ այսպե՛ս, հե՛նց այսպես հիշեք… Ինձ հիշեք օրերում դժնի, սերերում հազարգույն, հազարնախշ, կարոտեք անպատեհ մի ժամի, հանդիպեք ինչ-որ տեղ չսպասված… Խշխշան բառերով ինձ զարդեք՝ թող […]

­Դե­րե­նիկ Դե­միրճ­յան – 145

Գիրք ծաղ­կանց* Հու­սի­կը մոտ գնաց և գիր­քը շո­շա­փեց: Տաք էր ար­ծա­թը նրա մատ­նե­րի մեջ: Բա­ցեց գիր­քը, նա­յեց նրան թեթև, հան­դարտ: Աչ­քեր եր­ևա­ցին ծա­ղիկ­նե­րի մի­ջից: Մի գար­նա­նա­յին ի­մաս­տութ­յուն, մի հա­րատև կեն­դա­նութ­յուն բու­րեց նրանց մի­ջից: Գիր­քը հան­գիստ էր մի մար­դու նման, որ գի­տե կյան­քի բո­լոր օ­րենք­նե­րը և կեն­դա­նութ­յան գաղտ­նի­քը և չի վա­խե­նում մա­հից, սի­րում է կյան­քը և […]

Արամ Արսենյան / ԼԱՑԿԱՆԸ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր, թարգմանիչ Արամ Արսենյանին ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԼԱՑԿԱՆԸ Մա­կա­նու­նը կպել էր շեն­քի բա­կում և­ ա­վե­լի ա­մուր դաջ­վել էր դպրո­ցում, որ­տեղ դա­սա­տո­ւի նույ­նիսկ ա­մե­նա­մեղմ սաս­տող հա­յաց­քից ար­ցունք­նե­րը վրխկա­լով հո­սում էին ոսկ­րոտ այ­տե­րով դե­պի ա­ռեղծ­վա­ծա­յին կի­սա­նուրբ շուր­թե­րը, միա­ձուլ­վում քթից ընդ­հատ դուրս ցայ­տող փսլին­քին, ա­պա կառ­չում ոչ մի […]

Անահիտ Թարյան

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծուհի, թարգմանչուհի Անահիտ Թարյանին ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ՏՈՀՄԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐՈՎ Ա­նա­հիտ Թար­յա­նի հետ մինչև գրչըն­կեր լի­նե­լը կուր­սըն­կեր էինք։ Ինձ և շա­տե­րին զար­մաց­նում էր այն թվե­րի հա­մար դժվա­րըն­կա­լե­լի, ժո­ղովր­դա­կան պա­րե­րի պա­րու­հի­նե­րի նմա­նութ­յամբ՝ կրունկ­նե­րին հաս­նող հյուս­քեր պա­հե­լը։ Տա­րի­ներ հե­տո մա­զե­րը կար­ճա­ցան, սա­կայն մնաց ա­վանդ­նե­րին հա­վա­տա­րիմ լի­նե­լը և՛ ըն­տա­նի­քում, […]

ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է գրականագետ ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆԻՆ ծննդյան 80-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին ՆԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆ ԷՐ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԷՐ ՊԱՏԱՀԵԼ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ 2008 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 1-ն­ էր, երբ ա­ռա­ջին ան­գամ մտա ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի բա­նա­սի­րութ­յան ֆա­կուլ­տե­տի «Հ­րանտ Մաթ­ևոս­յան» լսա­րան: Ա­ռա­ջի­նը, որ մեզ ող­ջու­նեց, շքեղ մի կին էր, որն ա­սաց՝ մեր կյան­քը այ­սու­հետ կրթութ­յան, գի­տութ­յան ա­րա­հետ­նե­րով […]

Սեյրանուհի Գեղամյան

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է հրապարաախոս արձակագիր Սեյրանուհի Գեղամյանին ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին ­Տա­ղան­դա­վոր և ն­վիր­յալ հա­յու­հին Տաս­նամ­յակ­ներ ա­ռաջ էլ զար­մա­նում էինք, թե հայ­կա­կան մեծ, ա­վան­դա­կան ըն­տա­նի­քում ապ­րող, եր­կու զա­վակ մե­ծաց­նող ե­րի­տա­սարդ կի­նը, որ սի­րով ու նվի­րու­մով կրում էր նաև ըն­տա­նե­կան հոգ­սե­րը, ինչ­պե՞ս է կա­րո­ղա­նում հե­ղի­նա­կել հար­յու­րա­վոր հոդ­ված­ներ՝ այդ­քան հա­մա­պար­փակ ու խոր վեր­լու­ծութ­յուն­նե­րով, […]

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, հրապարակախոս ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, հրապարակախոս ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   *** ­Սամ­վել Մար­գար­յա­նի «­Շի­նե­լը» բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը հայ քնա­րեր­գութ­յան մար­գա­րիտ­նե­րից է: Հով­հան­նես Շի­րազ *** Ըն­թեր­ցե­լով «Օրհ­նութ­յուն դաշ­տե­րին», «Ե­րազ­գա­վորս» բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու­նե­րը՝ հա­մոզ­վե­ցի, որ գործ ու­նեմ կա­յա­ցած, ճշմա­րիտ բա­նաս­տեղ­ծի հետ: Վազ­գեն Մ­նա­ցա­կան­յան *** Շի­րակ­ցի շնոր­հա­շատ բա­նաս­տեղծ Սամ­վել Մար­գար­յա­նը միա­ժա­մա­նակ հայ­րե­նա­սեր, ազ­գա­սեր քա­ղա­քա­ցի է: […]