Վա­հան ­Սա­ղա­թել­յան – 70

  Սեպ­տեմ­բե­րի 7-ին, «­Ջա­վախք» հայ­րե­նակ­ցա­կան միութ­յան սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ ճա­նաչ­ված ար­ձա­կա­գիր, հրա­պա­րա­կա­խոս ­Վա­հան ­Սա­ղա­թել­յա­նի 70-ամ­յա­կին նվիր­ված ա­րա­րո­ղութ­յուն։ Գ­րո­ղին շնոր­հա­վո­րեց ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րար ­Կա­րեն ­Գի­լո­յա­նը։ «­Ջա­վախք» հայ­րե­նակ­ցա­կան միութ­յան նա­խա­գահ ­Շի­րակ ­Թո­րոս­յա­նը նշեց ­Վա­հան ­Սա­ղա­թել­յա­նի ե­ռան­դուն մաս­նակ­ցութ­յու­նը հայ­րե­նակ­ցա­կան միութ­յան աշ­խա­տանք­նե­րին և ­պարգ­ևատ­րեց «­Միութ­յան պատ­վա­վոր ան­դամ» պատ­վոգ­րով։ ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ ­Մի­լի­տոն­յա­նը կար­ևո­րեց ­Սա­ղա­թել­յա­նի դե­րը ժա­մա­նա­կա­կից հայ ար­ձա­կում և հ­րա­պա­րա­կա­խո­սա­կան […]

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀԳՄ-ՈՒՄ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀԳՄ-ՈՒՄ Հու­լի­սի 13-ին ՀԳՄ-ում տե­ղի ու­նե­ցավ հան­դի­պում ռու­մի­նա­հայ ար­ձա­կա­գիր և բա­նաս­տեղծ Վա­րու­ժան Ոս­կան­յա­նի հետ: Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում խոս­վեց եր­կու տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ռու­մի­նա­հայ հա­մայն­քում գրա­կան-մշա­կու­թա­յին նո­րութ­յուն­նե­րի մա­սին, անդ­րա­դարձ ե­ղավ ռու­մի­նա­կան մշա­կու­թա­յին կյան­քում հա­յե­րի մաս­նակ­ցութ­յա­նը՝ հան­րա­գի­տա­րա­նա­յին տես­քով, ինչ­պես նաև այլ աս­պա­րեզ­նե­րում նրանց ներ­կա­յութ­յան մա­սին: Վա­րու­ժան Ոս­կան­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց այդ բո­լոր գոր­ծե­րին իր մաս­նակ­ցութ­յու­նը և­ իր գրա­կան գոր­ծու­նեութ­յան վե­րա­բեր­յալ […]

«ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԹԹԵՆԻՆ» ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ

Եր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ի­րա­նա­գի­տութ­յան ամ­բիո­նում տե­ղի ու­նե­ցավ գրող, հրա­պա­րա­կա­գիր Ար­տակ Վար­դան­յա­նի «­Վար­դա­գույն թթե­նին» պատմ­վածք­նե­րի պարս­կե­րեն ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը: Մի­ջո­ցա­ռու­մը վա­րում էր ի­րա­նա­գի­տութ­յան ամ­բիո­նի վա­րիչ, պրո­ֆե­սոր Վար­դան Ոս­կան­յա­նը: Ներ­կա էին և­ ե­լույթ ու­նե­ցան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տութ­յան դես­պա­նութ­յան մշա­կույ­թի խորհր­դա­կան Սեյ­յեդ Հո­սեյն Թա­բա­թա­բա­յին, ան­վա­նի ար­ևե­լա­գետ և հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ, պրո­ֆե­սոր Գուր­գեն Մե­լիք­յա­նը, գրքի հինգ թարգ­մա­նիչ­նե­րից մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա՝ […]

ԳԻՐԸ՝ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ

Հու­լի­սի 6-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում հյու­րըն­կալ­վեց ար­ձա­կա­գիր Վա­հագն Գ­րի­գոր­յա­նը: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, Վա­հագն Գ­րի­գոր­յա­նին հա­մա­րե­լով գոր­ծող հրա­բուխ, նկա­տեց, որ նրա գրա­կա­նութ­յու­նը և մարդ­կա­յին տե­սակն այն­պի­սին է, որ եր­բեք ի­րեն ար­մունկ­նե­րով ա­ռաջ չի մղել, ո­րով­հետև մշտա­պես զբաղ­ված է ե­ղել գրե­լով: Ն­րա բո­լոր գրքերն էլ ար­ժա­նա­ցել են բարձր գրա­խո­սա­կան­նե­րի, տպագր­վել են ան­գամ այն ժա­մա­նակ­նե­րում, երբ դժվար […]

ՀԳՄ-ում հյու­րըն­կալ­վել էր բա­նաս­տեղ­ծու­հի Նա­թել­լա Լա­լա­բեկ­յա­նը

*** ՀԳՄ-ում հյու­րըն­կալ­վել էր բա­նաս­տեղ­ծու­հի Նա­թել­լա Լա­լա­բեկ­յա­նը: Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում քննարկ­վե­ցին Ծաղ­կա­ձո­րի գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը կա­յա­նա­լիք ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի հա­վա­քին վե­րա­բե­րող հար­ցեր: Պետք է նշել, որ վեր­ջին եր­կու տա­րում այդ հա­վա­քը կազ­մա­կերպ­վում է Ն. Լա­լա­բեկ­յա­նի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ: Ո­րոշ­վեց, որ այս տա­րի ծաղ­կա­ձոր­յան այդ հա­վա­քը տե­ղի կու­նե­նա հոկ­տեմ­բե­րի 13-15-ը: Մինչ այդ ՀԳՄ-ն, ՀԲԸՄ-ի հետ հա­մա­տեղ, հայ­տա­րա­րել է ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի […]

ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ՝ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈՒՅՍ, ՍՊԵՂԱՆԻ

Հու­նի­սի 27-ին Ս­տե­փա­նա­կեր­տում տե­ղի ու­նե­ցավ «Ապ­րե­լու ձայն» խո­րագ­րով գրա­կան փա­ռա­տո­նի բա­ցու­մը, ո­րը կազ­մա­կերպ­վել էր Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան և մ­շա­կու­թա­յին միութ­յան Ար­ցա­խի գրա­սեն­յա­կի, ՀԳՄ-ի, Ար­ցա­խի գրող­նե­րի միութ­յան և­ այլ կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի կող­մից: Ար­ցա­խի ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րութ­յու­նը ևս­ օ­ժան­դա­կել էր փա­ռա­տո­նի կա­յաց­մա­նը: Փա­ռա­տո­նը նե­րա­ռում էր ոչ միայն գրա­կան, այլև մշա­կու­թա­յին, հա­մեր­գա­յին ծրա­գիր, ինչ­պես նաև հան­դի­պում­ներ դպրոց­նե­րում, հա­մալ­սա­րան­նե­րում: Փա­ռա­տո­նի բաց­մա­նը […]

ՀԱՅ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԱՆՁԻՆՔ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅՈՒՄ

Ռու­մի­նիա­յի Հա­յոց Միութ­յան «Ա­րա­րատ» հրա­տա­րակ­չութ­յու­նը լույս է ըն­ծա­յել Մադ­լեն Գա­րա­գաշ­յա­նի «­Հայ նշա­նա­վոր ան­ձինք Ռու­մի­նիա­յի նո­րա­գույն և ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մութ­յան մեջ» ռու­մի­նե­րեն բա­ռա­րա­նը: Այն 2018 թ.-ին տպագր­ված նույ­նա­նուն գրքի հա­մալր­ված տար­բե­րակն է: Գիր­քը նե­րա­ռում է վեր­ջին 150 տար­վա ըն­թաց­քում Ռու­մի­նիա­յում ծնված կամ այն­տեղ ապ­րած ու այժմ ապ­րող մոտ 250 նշա­նա­վոր ան­ձանց կեն­սա­­գրութ­յուն­նե­րը և լու­սան­կար­նե­րը: Գր­քում գրված է […]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՂՔԻՆ

Պա­տե­րազ­մից հե­տո Ար­ցա­խում սա­կա­վա­թիվ չեն ան­գամ գրա­կան և մ­շա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը: Հու­նի­սի 26-ին Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան և մ­շա­կու­թա­յին միութ­յան Ար­ցա­խի գրա­սեն­յա­կի տնօ­րեն Հեր­մի­նե Ա­վագ­յա­նը, Ար­ցա­խի ԳՄ նա­խա­գահ Վար­դան Հա­կոբ­յա­նը, Ար­ցա­խի գրա­կան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­ներ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի «­Մենք ենք մեր սա­րե­րը» հու­շա­կո­թո­ղի մոտ դի­մա­վո­րե­ցին ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նին, Լի­բա­նա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի ճե­մա­րա­նի վաս­տա­կա­շատ տնօ­րեն Տիգ­րան Ջին­բաշ­յա­նին, բ.գ.դ., պրո­ֆե­սոր Դա­վիթ Գաս­պար­յա­նին, […]

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ

Դա­մաս­կո­սում լույս է տե­սել Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նի պոե­տա­կան ժո­ղո­վա­ծուն` ա­րա­բե­րեն, Տիգ­րան Գա­բո­յեա­նի թարգ­մա­նութ­յամբ: Ինչ­պես նշեց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը, այն իր օ­տա­րա­լե­զու 26-րդ գիրքն է և կար­ևո­րում է ա­րա­բե­րեն ժո­ղո­վա­ծո­ւի լույ­սըն­ծա­յու­մը, ո­րով­հետև ա­րա­բա­կան երկր­նե­րը հայ ժո­ղովր­դի հան­դեպ բա­րե­կամ ու հա­րա­զատ վե­րա­բեր­մունք են ու­նե­ցել, ըն­դու­նել են ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը՝ Ի­րա­քը, Սի­րիան, Լի­բա­նա­նը, Ե­գիպ­տո­սը, գրքում կան ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­ներ, ո­րոնք առնչ­վում են Սի­րիա­յին: «Ինձ […]

«ԳՈՒՆԴՈՒՉԻԿՆ ՈՒ ՀԱՅԵԼԻՆ»՝ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ ՀՈՒՆԻՍՄԵԿՅԱՆ ՆՎԵՐ

Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­դա­րա­նում ման­կա­կան գրքի տոն էր։ Բա­նաս­տեղծ, ար­ձա­կա­գիր Գո­հար Գալստ­յա­նի «­Գուն­դու­չիկն ու հա­յե­լին» ման­կա­կան բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի գու­նա­զարդ ժո­ղո­վա­ծուն («­Վան Ար­յան» հրատ.) հրա­շա­լի ա­ռիթ էր մա­նուկ­նե­րի պաշտ­պա­նութ­յան օ­րը՝ հու­նի­սի 1-ին, փոք­րիկ ըն­թեր­ցող­նե­րի և հե­ղի­նա­կի հան­դիպ­ման։ Բե­մը մա­նուկ­նե­րինն էր, նաև՝ հե­ղի­նա­կի փոք­րիկ զար­միկ­նե­րի­նը, թոռ­նիկ­նե­րի­նը, և հենց նրանց շուր­թե­րից հնչե­ցին Գո­հար Գալստ­յա­նի նաև ան­տիպ ման­կա­կան բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րից, […]

«­Րաֆ­ֆու ոտ­նա­հետ­քե­րով» գիր­քը՝ անգլերեն

2017 թ. լույս տե­սավ Ա­լիս Հով­հան­նիս­յա­նի «­Րաֆ­ֆու ոտ­նա­հետ­քե­րով» գիր­քը, ո­րի գրութ­յունն սկզբնա­վոր­վել էր 2015 թ.-ից, երբ լրա­նում էր մեր հան­ճա­րի ծննդյան 135-ամ­յա­կը: Գր­քում ամ­փոփ­ված էս­սե­նե­րը, ո­րոն­ցով Րաֆ­ֆու կյան­քին ու ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յա­նը նոր՝ քսան­մե­կե­րորդ դա­րե­ցու հա­յաց­քով դի­տար­կե­լու փորձ էր ար­վում, պար­բե­րա­բար տպագր­վում էին «Գ­րա­կան թեր­թում»: Գիր­քը որ­պես նվի­րատ­վութ­յուն տա­րած­վեց աշ­խար­հի մի շարք հայ­կա­կան կենտ­րոն­նե­րում, գրա­դա­րան­նե­րում, ջերմ ըն­դու­նե­լութ­յուն […]

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԱՊԵՏԵՐԸ ԵՎ ՄԵՐ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐ ԳՐԻՉՆԵՐԸ

Սկս­վել են Խա­չա­տուր Ա­բով­յա­նի ան­վան հայ­կա­կան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի 100-ամ­յա­կին ըն­դա­ռաջ հան­դի­սութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք շա­րու­նակ­վե­լու են ամ­բողջ տա­րին։ Մա­յի­սի 11-ին բա­նա­սի­րա­կան բա­ժան­մուն­քի ու­սա­նող­նե­րը ե­ռու­զե­ռի մեջ էին. Վ. Պար­տի­զու­նու անվ. հայ նոր և նո­րա­գույն գրա­կա­նութ­յան և ն­րա դա­սա­վանդ­ման մե­թո­դի­կա­յի ամ­բիո­նը կազ­մա­կեր­պել էր Ման­կա­վար­ժա­կա­նում դա­սա­վան­դած գրա­կա­նա­գետ­նե­րի և մեր գրա­կա­նութ­յան ե­րախ­տա­վոր­նե­րի մե­ծա­րում ու­սա­նո­ղա­կան գի­տա­ժո­ղո­վի շրջա­նա­կում, որն ընդգ­ծում է սե­րունդ­նե­րի […]

ԼԻՏՎԱՆ ԻՄ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐՆ Է / Ֆե­լիքս ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

  ­Մա­յի­սի 19-ին պաշ­տո­նա­կան այ­ցով Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յուն ժա­մա­նած Լիտ­վա­յի Հան­րա­պե­տութ­յան Նա­խա­գահ Ն.Գ. պա­րոն Գի­տա­նաս Նաու­սե­դան հայ-լիտ­վա­կան գրա­կան-մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի ամ­րապնդ­ման գոր­ծում ու­նե­ցած վաս­տա­կի հա­մար գրող, թարգ­մա­նիչ Ֆե­լիքս Բախ­չին­յա­նին հանձ­նեց «­Լիտ­վա­յին մա­տու­ցած ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մար Աս­պե­տի Խաչ» շքան­շա­նը: (­Ֆե­լիքս Բախ­չին­յա­նի շնոր­հա­կա­լա­կան խոս­քը) Ն.Գ. մե­ծար­գո՛ պա­րոն Նա­խա­գահ, Նախ ող­ջու­նում եմ Ձեզ իմ հայ­րե­նի­քում, այ­նու­հետև հայտ­նում իմ խո­րին շնոր­հա­կա­լութ­յու­նը՝ հա­մեստ […]

Թ­բի­լիս­յան խճան­կար

  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ Մա­յի­սի 28-ին Թ­բի­լի­սիի Հով­հան­նես Թու­ման­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ տպագր­վող «­Մենք և­ աշ­խար­հը» շար­քի «­Ծի­ծեռ­նակ» հրա­տա­րակ­չութ­յան հրա­տա­րա­կած «­Բազ­մա­ձայն եր­կիր Վ­րաս­տան» ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը: Ժո­ղո­վա­ծո­ւում ընդգրկ­ված են դա­սա­կան և ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րի գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը՝ նվիր­ված Վ­րաս­տա­նին: Շ­նոր­հան­դե­սին ներ­կա էին ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, Վ­րաս­տա­նի ԳՄ նա­խա­գահ Մաղ­վա­լա Գո­նաշ­վի­լին, Միութ­յան […]

ԳԱԳԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆԻ ՀՈԲԵԼՅԱՆԸ ԹԲԻԼԻՍԻՈՒՄ

Չ­նա­յած անձր­ևոտ ե­ղա­նա­կին և­ աշ­խա­տան­քա­յին օր­վան, մա­յի­սի 16-ին բազ­մա­մարդ էր Վ­րաս­տա­նի գրող­նե­րի տան դահ­լի­ճը. բա­նաս­տեղծ Գա­գիկ Դավթ­յա­նի 75-ամ­յա հո­բել­յա­նին նվիր­ված ցե­րե­կույ­թին ներ­կա էին Վ­րաս­տա­նում Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նութ­յան, Վ­րաս­տա­նի մշա­կույ­թի նա­խա­րա­րութ­յան պաշ­տոն­յա­ներ, ան­վա­նի և նոր սերն­դի վրաց գրող­ներ և թարգ­մա­նիչ­ներ, նկա­րիչ­ներ, ե­րա­ժիշտ­ներ, պոե­զիա­յի սի­րա­հար­ներ, վի­րա­հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, լրագ­րող­ներ: Իր հո­բել­յա­նին բա­նաս­տեղ­ծը ներ­կա­յա­ցել էր եր­կու ստվար հա­տոր­նե­րով, որ […]

ՉԱՐԵՆՑ – 125

­Մա­յի­սի 20-ին Ծաղ­կա­ձո­րի Գ­րող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը, ո­րը կրում է Ե­ղի­շե Չա­րեն­ցի ա­նու­նը, ՀԳՄ-ի ու Կո­տայ­քի մարզ­պե­տա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ տե­ղի ու­նե­ցավ մի­ջո­ցա­ռում՝ նվիր­ված հան­ճա­րեղ բա­նաս­տեղ­ծի ծննդյան 125-ամ­յա­կին: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, նշե­լով, որ տա­­րին չա­րենց­յան է, անդ­րա­դար­ձավ այդ ա­ռի­թով կազ­մա­կերպ­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին, մաս­նա­վո­րա­պես մար­տի 13-ին, ՀԳՄ-ի և Չա­րեն­ցի տուն-թան­գա­րա­նի հետ հա­մա­տեղ, Չա­րեն­ցի հու­շա­կո­թո­ղի մոտ տե­ղի ու­նե­ցած գրա­կան ցե­րե­կույ­թին, […]

ՀԳՄ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏՈՒՄ

  Ապ­րի­լի 13-ին տե­ղի ու­նե­ցավ ՀԳՄ նա­խա­գա­հութ­յան նիստ, ո­րի ըն­թաց­քում ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց ե­ռամս­յա հաշ­վետ­վութ­յուն, ա­պա անդ­րա­դար­ձավ հա­ջորդ ե­րեք ա­միս­նե­րի հա­մար նա­խա­տես­ված աշ­խա­տանք­նե­րին: Նա նշեց, որ հուն­վա­րի 26-ի ՀԳՄ նա­խա­գա­հութ­յան նիս­տից հե­տո հա­մա­պե­տա­կան ա­ռա­ջին մի­ջո­ցա­ռու­մը նվիր­ված էր Գիրք նվի­րե­լու օր­վան գրող­նե­րի ու թիվ 133 դպրո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րի մաս­նակ­ցութ­յամբ ՀԳՄ Պոե­զիա­յի պու­րա­կում, փետր­վա­րի 19-ին: Եվս […]

«ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ»

Օ­րերս Եր­ևա­նի «Նա­րե­կա­ցի» ար­վես­տի միութ­յու­նում ցու­ցա­դրվեց «Ֆոր­տու­նա» հե­ռուս­տաըն­կե­րութ­յամբ հե­ռար­ձակ­վող՝ Ի­վան Ան­տոն­յա­նի հե­ղի­նա­կա­յին «Լո­ռու ար­վես­տա­գետ­ներ» ֆիլ­մա­շա­րի «Բա­նաս­տեղ­ծը» ֆիլ­մը, ո­րը նվիր­ված է ՀԳՄ ան­դամ, մե­ծա­վան­ցի բա­նաս­տեղծ, ար­ձա­կա­գիր Մելս Բաղ­դա­սար­յա­նին: Ֆիլ­մի ռե­ժի­սո­րը և ս­ցե­նա­րի հե­ղի­նակը Ի­վան Ան­տոն­յանն է: Ս­ցե­նա­րում օգ­տա­գործ­վել է Ջի­վան Սարգս­յա­նի «Գր­քա­քան­դակ» գրա­խո­սութ­յու­նը՝ տպագր­ված «­Մաշ­տոց» հան­դե­սում: «­Նա­րե­կա­ցի» ար­վես­տի միութ­յան դահ­լի­ճում ֆիլ­մի մեկ­նարկն ազ­դա­րա­րեց միութ­յան աշ­խա­տակ­ցու­հի Ժաս­մի­նա […]

Հան­դի­պում հե­քիա­թա­գիր Էլ­ֆիք Զոհ­րաբ­յա­նի հետ

Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրքի շա­բաթ­վա շրջա­նա­կում ապ­րի­լի 1-ին Վա­նա­ձո­րի թիվ 8 հիմ­նա­կան դպրո­ցում հան­դի­պում տե­ղի ու­նե­ցավ Եր­ևա­նի թատ­րո­նի և կի­նո­յի պե­տա­կան ինս­տի­տու­տի Վա­նա­ձո­րի մաս­նաճ­յու­ղի տնօ­րեն, դրա­մա­տուրգ, հե­քիա­թա­գիր Էլ­ֆիք Զոհ­րաբ­յա­նի հետ: Կր­թօ­ջա­խի տնօ­րեն Ա­նուշ Սա­րու­խան­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց, որ Է. Զոհ­րաբ­յա­նը ոչ միայն Վա­նա­ձո­րի Հովհ. Ա­բել­յա­նի ան­վան պետ­թատ­րո­նի ա­ռա­ջա­տար ար­տիստ­նե­րից է, այլ նաև հե­քիա­թա­գիր: Ա­շա­կերտ­նե­րը դի­տե­ցին հե­ղի­նա­կի «Ա­մե­նա­կար­ևոր գրքե­րը» հե­քիա­թի […]

­Նոր վի­պակ

Լույս է տե­սել Վա­րու­ժան Գալստ­յա­նի «Շղ­թայ­ված հե­ղեղ» վի­պա­կը: Միան­գա­մից ա­սենք, որ սյուն­յաց գրա­կան ի­րա­կա­նութ­յան հա­մար սա ու­շա­գրավ և ն­շա­նա­կա­լի ի­րո­ղութ­յուն է, քան­զի ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին է դրվել պատ­մա­կան մի ժա­մա­նա­կա­հատ­ված ներ­կա­յաց­նող, դրա­մա­տիկ պա­հե­րով լի հե­տաքր­քիր պատ­մութ­յուն, ո­րը նաև ըն­թեր­ցող ե­րի­տա­սարդ սերն­դին կա­րող է լա­վա­գույնս ներ­կա­յաց­նել ոչ վաղ անց­յա­լի ի­րա­կա­նութ­յան տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րը, աշ­խար­հըն­կա­լում­նե­րը, մարդ­կա­յին և սո­ցիա­լա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­ներն ու […]