Ի ՍԿԶԲԱՆԵ ԷՐ ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ…/ Նորայր ՂԱԶԱՐՅԱՆ

  Խոս­քը ծնունդ է ա­ռել լռութ­յու­նից և­ ամ­փոփ­վում է լռութ­յան մեջ։ Լ­ռութ­յունն, այս­պի­սով, տիե­զե­րա­կան Ո­գու սահ­մանն է։ Ա­նուշ Վար­դան­յա­նը «­Սի­րո լռութ­յուն» (Եր­ևան, 2022 թ.) ժո­ղո­վա­ծո­ւի վեր­նա­գ­րով սե­րը դի­տար­կում է իր հա­վեր­ժա­կան ու­ղե­ծրում՝ ան­մեկ­նե­լի ըն­թաց­քով և տա­րըն­թեր­ցում­նե­րով։ Բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի յու­րա­քանչ­յուր բառ միա­նում է սե­փա­կան հո­գու՝ սի­րուց ծնունդ ա­ռած լռութ­յա­նը։ Բա­ռե­րը՝ զգաց­մուն­քի պայ­մա­նա­նի­շե­րը, այս­պի­սով, ի­րենց ծննդյան ա­վա­զա­նում են։ […]

Ֆե­լիքս Բախ­չին­յա­նի «Իմ Կոն­ֆու­ցիու­սը»

  Մարդ­կութ­յան, մարդ­կա­յի­նի, աշ­խար­հի, լա­վի ու վա­տի մա­սին խո­հա­կա­նութ­յան խտա­ցու­մը «Իմ Կոն­ֆու­ցիու­սը» էս­սեն է, որ դի­ման­կա­րա­յին փոր­ձի ու հու­շագ­րութ­յան գե­ղար­վես­տա­կա­նա­ցում է: Այս­տեղ հե­ղի­նակն ամ­բող­ջաց­րել է իր ու­սուց­չի բա­րո­յա­կան դի­մա­գիծն ու աշ­խար­հա­յաց­քա­յին ար­տա­սո­վո­րութ­յու­նը, որն իր հա­մար ե­ղել ու մնում է որ­պես Ա­լեֆ: Այն ա­մե­նը, ինչ տե­սել և զ­գա­ցել է իր ու­սուց­չի հո­գե­կերտ­ված­քում, ինչ կեր­պա­վո­րել է այս […]

Գոհար ԳԱԼՍՏՅԱՆ

  *** Այս ոլորտներում կռիվը միշտ է Լույսից խավարի զտման արանքում. Այստեղ հոգին է զինվորը միակ, Եվ անդադար է կռիվն՝ անդադրում… *** Ես ամեն գիշեր անցնում եմ մտքիս ականապատ դաշտերով, ամեն գիշեր նույն դաշտն եմ հերկում ու ամեն անգամ պայթում եմ պատերազմից մնացած նույն ականի վրա. մեկ մտքիս ձեռքն եմ կորցնում, մեկ՝ ոտքը… Վերքերի մեջ […]

Կորյուն ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

  Տրամադրություն Իմ գրիչը ասես հոգնել, էլ ինձ մոտիկ չի գալիս, Մուսաս ինձնից խռովել է, երգիս ոգի չի տալիս։ Թափառում եմ փողոցներում, միտքս լավ բան չի գալիս, Անծանոթ են դարձել մարդիկ, մեկն ինձ բարև չի տալիս։ Լուսինն էր հույս գլխիս վերև, այն էլ մտավ ամպի տակ, Աստղս պոկվեց ինչպես տերև, ծովը ընկավ անհատակ։ Մի լույս […]

ԿԱՅԱՐԱՆ/ ՀՐԱՆՈՒՇ

  Կա­յա­րան… Ս­պա­սում-սպա­սում, հան­դի­պում­ներ և բա­ժա­նում­ներ: Մեր կյան­քե­րի նման: Կան­գառ­ներն հայտ­նի են, բայց հետ­դարձն է ա­նո­րոշ-ա­նակն­կալ: Կա­յա­րան… միշտ լե­ցուն ուղ­ևոր­նե­րով, ո­րոնց հան­դեպ եր­բեմն ան­տար­բեր ես լի­նում, եր­բեմն էլ հա­րա­զա­տա­նում ես: Հա­րա­զա­տա­նում ու կրում ես քո մեջ՝ քեզ հետ տա­նե­լով կան­գա­ռը վեր­ջին: Իմ հա­ջորդ կան­գառն Ա­խուր­յա­նի տպա­րանն է, որ­տեղ սպա­սե­ցի հինգ տա­րի՝ նոր ու­ղե­տոմս ձեռք բե­րե­լու […]

«ԱՎԵՍՏԱ»-Ն՝ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ

Հոկ­տեմ­բե­րի 21-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ Է­դո­ւարդ Հախ­վերդ­յա­նի թարգ­մա­նութ­յամբ լույս տե­սած «Ա­վես­տա. ի­րան­ցի­նե­րի հնա­գույն եր­գե­րը և տեքս­տե­րը» գրքի շնոր­հան­դե­սը: Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, արժ­ևո­րե­լով Է­դո­ւարդ Հախ­վերդ­յա­նի դե­րը ի­րան­ցի ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը և Ղու­րա­նը թարգ­մա­նե­լու գոր­ծում, անդ­րա­դար­ձավ «Ա­վես­տա»-ի թարգ­մա­նութ­յա­նը, ո­րում ամ­փոփ­ված են ի­րան­ցի­նե­րի հնա­գույն եր­գե­րը: «Ա­ռանց այս գրքի լուրջ ի­մա­ցութ­յան մենք նաև չենք կա­րող ըն­կա­լել մեր […]

ՎԱՌ ՊԱՀԵԼՈՎ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԸ

Հոկ­տեմ­բե­րի 19-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ ար­ձա­կա­գիր, հրա­պա­րա­կա­գիր Ան­ժե­լա Սա­հակ­յա­նի «Ար­ցա­խա­պա­տում» հրա­պա­րա­կա­խո­սա­կան հոդ­ված­նե­րի ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, տե­ղե­կաց­նե­լով, որ սա «Ար­ցա­խա­պա­տում» ժո­ղո­վա­ծո­ւի 2-րդ հա­տորն է և ն­վիր­ված է Ար­ցա­խի հա­մար պայ­քա­րում զոհ­ված ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րին, նշեց, որ Ա. Սա­հակ­յա­նը, տե­ղա­փոխ­վե­լով Ֆ­րան­սիա և­ այն­տեղ աշ­խա­տե­լով հայ­կա­կան ռա­դիո­յում, շա­րու­նա­կել է հան­դես գալ Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի վե­րա­բեր­յալ նյու­թե­րով: […]

ՄԱՐԴԸ, ԱՇԽԱՐՀԸ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԻ ԱՉՔԵՐՈՎ

Հոկ­տեմ­բե­րի 18-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ «­Հայ­կա­կան աշ­խար­հը Լ­ևոն Օ­սիպ­յա­նի ֆո­տո­դի­ման­կար­նե­րում» ալ­բո­մի (ռու­սե­րեն) շնոր­հան­դե­սը: Լ­ևոն Օ­սիպ­յա­նը, նախ­քան ալ­բո­մը ներ­կա­յաց­նե­լը, պատ­մեց իր մա­սին, մաս­նա­վո­րա­պես՝ ծնվել է Եր­ևա­նում, ուս­տի` Եր­ևանն իր հա­մար սուրբ վայր է, Ա­րա­րա­տից է ստա­նում է­ներ­գիան, որն օգ­նում է ապ­րել ու ա­րա­րել: Միշտ հե­տաքրքր­վել է ար­վես­տով, մաս­նա­վո­րա­պես լու­սան­կար­չութ­յամբ՝ ա­վե­լի քան 10 տա­րի աշ­խա­տե­լով […]

ՄԱՐՏՆՉՈՂ ՈԳՈՎ

Հոկ­տեմ­բե­րի 11-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ Մա­րի Ա­ռա­քել­յա­նի «Ջ­ղա­ձիգ եր­գեր» գրքի շնոր­հան­դե­սը: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, նշե­լով, որ այ­սօր գրո­ղը չի կա­րող զուտ իր տե­սիլք­նե­րը, իր հո­գու ըն­դերք­նե­րը մա­տու­ցող ներ­հա­յե­ցո­ղա­կան բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ գրել, նշեց, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րի դժվա­րութ­յուն­նե­րի՝ հա­մա­վա­րա­կի, պա­տե­րազ­մի, Ս­յու­նի­քում տի­րող քաո­սա­յին վի­ճակ­նե­րի ար­ձա­գանք­նե­րը բա­նաս­տեղ­ծութ­յան տես­քով հա­վաք­վել ու ամ­փոփ­վել են Մ. Ա­ռա­քել­յա­նի այս ժո­ղո­վա­ծո­ւում: […]

«Ար­ձա­գանք՝ ա­փից ափ» խա­ղա­ղութ­յա­նը միտ­ված մի­ջո­ցա­ռու­մ Վրաստանում

  ­Սեպ­տեմ­բե­րի 30-ին Վ­րաս­տա­նի Գ­րող­նե­րի տանն անց­կաց­վեց «Ար­ձա­գանք՝ ա­փից ափ» խա­ղա­ղութ­յա­նը միտ­ված մի­ջո­ցա­ռու­մը, ո­րը վե­րած­վեց վրաց-հայ­կա­կան բա­նաս­տեղ­ծա­կան տո­նի: Վ­րաց-հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի ամ­րապնդ­ման նպա­տա­կով ներ­կա­յաց­ված էին Թա­մար Գաբ­րոշ­վի­լու «Ար­ձա­գանք» և Նի­նո Ս­պան­դե­րաշ­վի­լու «Ա­փից ափ» երկ­լե­զու գրքե­րը։ Մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կեր­պել էր Վ­րաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յու­նը՝ Թ­բի­լի­սիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ա­ջակ­ցութ­յամբ: Ե­րե­կոն բա­ցեց Վ­րաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան նա­խա­գահ Մաղ­վա­լա Գո­նաշ­վի­լին: Ն­րա խոս­քով՝ այս […]

ՎԱԶԳԵՆԸ

1999թ. հոկտեմբերի 27   «Ես ու­զում եմ ա­սել, որ ոչ ոք խա­ղա­ղութ­յան գինն այն­քան լավ չգի­տի, որ­քան ես, ոչ ոք այն­քան շատ խա­ղա­ղութ­յուն չի ու­զում, որ­քան ես: Պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում ես կորց­րել եմ իմ լա­վա­գույն ըն­կեր­նե­րին: Ես այս պա­տե­րազ­մին տվել եմ ինչ-որ կա­րող էի՝ ձեռք եմ բե­րել հպար­տութ­յուն: Հա­նեք այդ հպար­տութ­յու­նը, հա­նեք այդ գա­ղա­փա­րը, տա­կը բան […]

ԴԵՊԻ Ո՞ՒՐ Է ԱՐՇԱՎՈՒՄ ՍԵՐԻԱԼԱՄՈԼՈՒՑՔԸ/ Ալիս ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍԵՐԻԱԼԱՅԻՆ ՄՂՁԱՎԱՆՋ     «Ով ու­րա­խութ­յամբ չի նա­յում, թող նա­խան­ձի»… Ս­րանք «հե­ռուս­տա­սե­րիալ­նե­րի «աստ­ղա­յին սցե­նա­րիստ» Դիա­նա Գ­րի­գոր­յա­նի բա­ռերն են մի հար­ցազ­րույ­ցի ժա­մա­նակ, որ գրե­թե «մար­գա­րե­կան» են: Ա­յո՛, ես ան­ձամբ ոչ թե ու­րա­խութ­յամբ, տխրութ­յամբ, ոչ էլ ցա­վով եմ նա­յում մեր «հայ­րե­նա­կան» սե­րիալ­նե­րի օր օ­րի տա­րած­վող մե­տաս­տազ­նե­րին, այլ՝ միայն տագ­նա­պով: Եվ քիչ է մնում նա­խան­ձեմ այս ինք­նա­մե­ծար ինք­նա­սի­րա­հար­ված­նե­րին, […]

Դավիթ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է գրականագետ, գրաքննադատ Դա­վիթ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻՆ ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԴԵՊԻ ՉԱՐԵՆՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ   Ա­մեն ինչ սկսվեց 1970 թվա­կա­նի հուն­վա­րին, երբ ինձ՝ Եր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի բա­նա­սի­րա­կան բա­ժան­մուն­քի 5-րդ կուր­սի ու­սա­նո­ղիս, բա­ժին ըն­կավ կուր­սա­յին աշ­խա­տան­քի մի այն­պի­սի թե­մա, ո­րից բո­լո­րը հրա­ժար­վել էին: Եվ քա­նի որ թե­մա­նե­րի բաշխ­ման ժա­մա­նակ […]

Վրեժ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր, բանաստեղծ, լրագրող Վ­րեժ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆին ծննդյան 70-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   ԻՄ ՍԻՐՏԸ ՀԱՅ Է (ի­րա­պա­տում)   Գեր­մա­նիա­յի Հայ­դել­բերգ քա­ղա­քի ծե­րա­նո­ցի հի­վան­դա­սեն­յա­կում հա­վաք­ված­նե­րը փոր­ձում էին ինն­սունն անց զա­ռամ­յալ էս­տո­նու­հուն մի կերպ խո­սեց­նել։ Ե­թե կտակ էլ չու­նե­նա, գո­նե մի բա­րի խոսք կա­սի մնա­ցող­նե­րին… Մի քա­նի լեզ­վով հար­ցեր տվե­ցին, բայց […]

Սուրեն ԴԱՎԹՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նը շնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ ­ՍՈՒՐԵՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ ծննդյան 60-ամ­յա­կի առ­թիվ «Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է շնոր­հա­վո­րան­քին   *** Նայում եմ իմ փոքրիկ պատուհանից, Նայում եմ անձրևի լուռ երթին, Լսում եմ քայլերը նրա զգույշ Կտուրներին, ապակուս… Նայում եմ գորշ հեռուն Եվ արև փնտրում նրանից այն կողմ Եվ սպասում… Նայում եմ ու մտածում՝ Ինչքա՜ն, ինչքա՜ն անզոր եմ, Որ […]

ՊՈԵԶԻԱՅԻ ԵՐԿՆԱԹԵՎ ԹՌԻՉՔԸ

Նի­նո Ս­պան­դե­րաշ­վի­լին բա­նաս­տեղ­ծա­կան նուրբ զգա­ցո­ղութ­յուն­նե­րով ապ­րող վրա­ցու­հի է, ո­րի էութ­յան մեջ ներ­դաշ­նակ­ված են հայ-վրա­ցա­կան մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի հա­մա­տեղ­ման բա­րե­պա­տեհ ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը: Նա գրում ու կար­դում է եղ­բայ­րա­կան եր­կու լե­զու­նե­րով, խո­սում է հա­յե­րեն և­ ա­մեն ինչ ա­նում է, որ ա­վե­լի սեր­տա­նան հա­յո­սի և քարթ­լո­սի պատ­մա­կան կա­պե­րը: Նի­նոն ապ­րում ու ստեղ­ծա­գոր­ծում է Եր­ևա­նում: Ար­մեն ա­նու­նով ա­մուս­նուն ու ե­րեք զա­վակ­նե­րին […]

ՔԱՋԱԼԵՐԵԼՈՎ ՀՈԳԵՎՈՐԸ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍԵԼՈՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ

Հոկ­տեմ­բե­րի 13-ին Ծաղ­կա­ձո­րի գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը ամ­փոփ­վե­ցին ՀԲԸՄ «­Շանթ Կա­մե­րի Պաս­մա­ճեան» հիմ­նադ­րա­մի և ՀԳՄ-ի հա­մա­տեղ «­Մինչև 27 տա­րե­կան ե­րի­տա­սարդ ստեղ­ծա­գոր­ծող­նե­րի մրցա­նա­կա­բաշ­խութ­յան» արդ­յունք­նե­րը: Պոե­զիա­յի ան­վա­նա­կար­գում 2-րդ մր­ցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցավ Հայկ Սի­րուն­յա­նը: Նույն ան­վա­նա­կար­գում 3-րդ մր­ցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցան Նաի­րա Ղու­կաս­յա­նը, Գո­հար Գ­րի­գոր­յա­նը, Հ­րա­չու­հի Լո­ռեց­յա­նը: Ար­ձա­կի ան­վա­նա­կար­գում 2-րդ մրցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցավ Ա­նի Ղա­զար­յա­նը, 3-րդ մր­ցա­նա­կի՝ Կա­րի­նե Մա­նաս­յա­նը: Ման­կագ­րութ­յան ան­վա­նա­կար­գում 3-րդ մր­ցա­նա­կի […]

ԳՐԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է/ ԾԱՂԿԱՁՈՐ – 2022

Հոկ­տեմ­բե­րի 13-ին Գ­րող­նե­րի միութ­յան Ծաղ­կա­ձո­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը մեկ­նար­կեց Ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի 19-րդ հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րին մաս­նակ­ցում էին ե­րի­տա­սարդ ստեղ­ծա­գոր­ծող­ներ Եր­ևա­նից, Շի­րա­կի, Լո­ռու, ինչ­պես նաև Հա­յաս­տա­նի այլ մար­զե­րից: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ ԳՄ-ի գոր­ծու­նեութ­յա­նը նպաս­տում են ու նաև ի­րենց մաս­նակ­ցութ­յամբ պատ­վում ա­ջա­կից­ներ, և­ ե­րի­տա­սար­դա­կան այս հա­վա­քի աշ­խա­տանք­նե­րին ար­դեն եր­կու տա­րի նպաս­տում է բա­նաս­տեղ­ծու­հի Նա­թել­լա Լա­լա­բեկ­յա­նը: Վստա­հեց­նե­լով, […]

ԱՐՑԱԽ․ ԿԱՐՈՏԻ, ՑԱՎԻ ԾԱՂԻԿ ՀՐԵՂԵՆ/ Սերժ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

  Միշտ էլ այդ­պես է ե­ղել. նախ­քան Ար­ցախ մեկ­նե­լը, նրա սրտա­չափ հո­ղի գե­ղեց­կութ­յունն է արթ­նա­ցել իմ մեջ, ի­րա­կան հրաշք­նե­րի լույ­սով ծփա­ցող այդ հո­ղի հմայ­քը: Հի­շո­ղութ­յուն­նե­րիս մեջ թա­փա­ռում էի մե­նակ, երբ հնչեց դռան զան­գը: Եղ­բայրս էր, Կ­րաս­նո­դա­րից էր ե­կել, այն­տեղ է ապ­րում ըն­տա­նի­քով: Հե­ռա­խո­սով պայ­մա­նա­վոր­վել էինք հան­դի­պել Եր­ևա­նում ու միա­սին մեկ­նել Ար­ցախ: Իսկ հեռ­վից կան­չում էր […]

«­Հայկ Նա­հա­պետ» գրքի շնոր­հան­դե­սը

ՀԳՄ Լո­ռու մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քում տե­ղի ու­նե­ցավ բան. գիտ. թեկ­նա­ծու Ար­մե­նու­հի Դե­միրճ­յա­նի «­Հայկ Նա­հա­պետ» գրքի շնոր­հան­դե­սը, ո­րը վա­րում էր Վա­նա­ձո­րի պոե­զիա­յի թատ­րո­նի գեղ­ղե­կա­վար Ջի­վան Սարգս­յա­նը: Բաց­ման խոսք ա­սաց մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քի նա­խա­գահ, բա­նաս­տեղծ Ման­վել Մի­կո­յա­նը: Նախ, նրա խնդրան­քով, ներ­կա­նե­րը մեկ րո­պե լռութ­յամբ հար­գե­ցին Ար­ցախ­յան 44-օր­յա պա­տե­րազ­մում և վեր­ջին օ­րե­րին Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րում զոհ­ված զին­վոր­նե­րի հի­շա­տա­կը: «­Մեր երկ­րի այս […]